Sztuczna Inteligencja z Klubem Link

Sztuczna Inteligencja z Klubem Link

Tematyka sztucz­nej inte­li­gen­cji sta­je się coraz popu­lar­niej­sza, ale nie­któ­rzy uwa­ża­ją, że mecha­ni­zmy AI są rów­nież zagro­że­niem. Dlatego pod­czas nasze­go ostat­nie­go spo­tka­nia Klubu Link w tym roku roz­ma­wia­li­śmy o wpły­wie sztucz­nej inte­li­gen­cji na mode­le biz­ne­so­we przed­się­biorstw.

 

Wstęp do tema­ty­ki AI wygło­sił Pan Jacek Rumiński w for­mie cie­ka­we­go wykła­du. Zaś Dawid Wójcicki wraz Amadeuszem Kordasińskim opo­wie­dzie­li o sztucz­nej inte­li­gen­cji w prak­ty­ce, o tym w jaki spo­sób AI jest wdra­ża­na w fir­mach.

Za wspar­cie wyda­rze­nia ser­decz­nie dzię­ku­je­my nasze­mu Sponsorowi — TISE — Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

Zachęcamy do obej­rze­nia rela­cji VIDEO w któ­rym nasi nie­za­wod­ni pre­le­gen­ci odpo­wia­da­ją na pyta­nia uczest­ni­ków.

[easy_image_gallery gallery=“776”]