Szkolenie na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych

Szkolenie na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zapraszamy na bez­płat­ne szko­le­nie 24 wrze­śnia orga­ni­zo­wa­ne dla Członków Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

Szkolenie będzie poświę­co­ne tema­ty­ce Pracowniczych Planów Kapitałowych. Poprowadzi go nasz pre­le­gent Maciej Balcerowski — spe­cja­li­sta, któ­ry był bez­po­śred­nio zaan­ga­żo­wa­ny w two­rze­nie usta­wy o PPK.

Szkolenie odbę­dzie się w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza, przy al. Grunwaldzkiej 82, na III pię­trze, w Gdańsku. 

Plan szko­le­nia:

- Obowiązek utwo­rze­nia PPK

- Jak funk­cjo­nu­ją PPK

- Identyfikacja ryzyk zwią­za­nych z wdro­że­niem i obsłu­gą PPK

- Wdrożenie PPK w pod­mio­cie zatrud­nia­ją­cym

- Na co war­to uwa­żać przy wdro­że­niu PPK

- PPK co dalej po wdro­że­niu?

- Panel dys­ku­syj­ny

 

Na szko­le­nie obo­wią­zu­ją zapi­sy:

Dorota Lewandowska

E: d.lewandowska@rigp.pl

T: 665 770 331