Święta z Izbą!

Święta z Izbą!

Święta coraz bli­żej! Dlatego wraz z Fundacją Inicjowania Rozwoju UP Foundation ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich człon­ków Izby Gospodarczej Pomorza oraz sym­pa­ty­ków do spę­dze­nia razem z nami tego przed­świą­tecz­ne­go, magicz­ne­go cza­su.

Już 18 grud­nia w Izbie Pomorza (al. Grunwaldzka 82, III pię­tro) zaczy­na­my wspól­ne świę­to­wa­nie o godz. 12:00.

Program tegorocznego świątecznego spotkania:

 12:00
Otwarcie spo­tka­nia i pod­su­mo­wa­nie roku 2019

12:10
Bartosz Szubert | Mago-Magic
Pokaz ilu­zji

12:30
Barbara Mazurek | BN Consulting
“5 pytań, któ­re war­to zadać pod­czas spo­tka­nia networ­kin­go­we­go”

13:30
Monika Hinc | UpFoundation
Warsztat CSR Wartości

14:30
Barbara Mazurek | BN Consulting
“Relacja i TY” czy­li jak wygry­wać w biz­ne­sie dzię­ki rela­cjom

15:30
Paweł Gutral | Akademia Redukcji Stresu
Czy szczę­ście jest moż­li­we teraz?
-
Hospicjum “Pomorze Dzieciom “
Dekorowanie Aniołów

16:30
Natalia Siuda | UpFoundation
Najciekawsze pro­jek­ty Funduszu Inicjowania Rozwoju 2019

16:45
Monika Hinc | UpFoundation
Ogłoszenie zwy­cięz­ców Funduszu Grantowego FIR 2019

17:15
Konkurs wizy­tów­ko­wy

17:30
Kaszubski Teatr dzie­cię­cy “Jantark“
Wspólne śpie­wa­nie kolęd | Zdjęcie pamiąt­ko­we