Świąteczne spotkanie w Izbie

Świąteczne spotkanie w Izbie

Świąteczne spo­tka­nie orga­ni­zo­wa­ne wraz z UP Foundation Fundacja Inicjowania Rozwoju zakoń­czy­ło się ogrom­nym suk­ce­sem!

Inspirujące prze­mó­wie­nie Prezesa Zarządu Sławomira Halbryta, cie­ka­we pre­lek­cje, wspól­ne malo­wa­nie obra­zu i wie­le innych atrak­cji zde­cy­do­wa­nie wpro­wa­dzi­ły naszych gości w świą­tecz­ny nastrój.

Serdecznie dzię­ku­je­my wszyst­kim, że byli­ście z nami w tym świą­tecz­nym dniu!

Dziękujemy rów­nież naszym Sponsorom Ziaja | Nata | Hotel Szydłowski

Zdjęcia Renata Dąbrowska

[easy_image_gallery gallery=“360”]