Spotkanie z Ambasadorem <span class=RP z Azerbejdżanu i Turkmenistanu" />

Spotkanie z Ambasadorem RP z Azerbejdżanu i Turkmenistanu

Widzieliście, że akwen Kaspijski jest jed­no­cze­śnie na dnie morzem, a na powierzch­ni jezio­rem?

→ Jest to kom­pro­mis zwią­za­ny z mię­dzy­na­ro­do­wym podzia­łem złóż ropy naf­to­wej na dnie morza.

→ Gospodarka Azerbejdżanu w 65% opie­ra się na gazie ziem­nym i ropie.

→ Do kra­ju czar­nej her­ba­ty, przede wszyst­kim eks­por­tu­je­my maszy­ny i urzą­dze­nia mecha­nicz­ne, pro­duk­ty prze­my­słu che­micz­ne­go i arty­ku­ły spo­żyw­cze.

Te oraz inne aspek­ty gospo­dar­cze zwią­za­ne z han­dlem mię­dzy­na­ro­do­wym pomię­dzy Polską a Azerbejdżanem, były głów­nym tema­tem czwart­ko­we­go spo­tka­nia, pomię­dzy nowym Ambasadorem Azerbejdżanu i Turkmenistanu a przed­sta­wi­cie­la­mi Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

Uczestnicy spo­tka­nia (od lewej): Marek Kruszewski – Broker Eksportowy; Bogdan Ołdakowski – Prezes Zarządu Actia Forum; Rafał Poborski – Ambasador Azerbejdżanu i Turkmenistanu; Michał Grodzki – Dyrektor Departamentu Wschodniego MSZ; Rafał Szordykowski – Wiceprezydent Rady RIGP; Łukasz Porzuczek – Prezes Geofusion; Krzysztof Banaszak – Prezes Navimor; Marek Grzybowski – Prezes Klastra Morskiego i Kosmicznego; Andrzej Jankowski – Radca Ministra, Departament Wschodni MSZ; Maria Piotrowska – Koordynator Serwisu Członkowskiego RIGP.