Śniadanie biznesowe z dotacjami unijnymi 2020

Śniadanie biznesowe z dotacjami unijnymi 2020

Zapraszamy przed­się­bior­ców z sek­to­ra MŚP na Śniadanie biz­ne­so­we z dota­cja­mi unij­ny­mi 2020, któ­re odbę­dzie się 12 lute­go o godzi­nie 10:00 w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni.

W trak­cie spo­tka­nia dowie­cie się:

✔ jak i gdzie pozy­skać fun­du­sze na roz­wój fir­my;

✔ jak przy­go­to­wać się do pla­no­wa­nej inwe­sty­cji, mak­sy­ma­li­zu­jąc przy tym szan­sę na suk­ces;

✔ jakie kosz­ty moż­na sfi­nan­so­wać przy uży­ciu dota­cji.

 

Agenda spo­tka­nia:

9:30 — 10:00 — Rejestracja uczest­ni­ków

10:00 — 10:30 — BLOK I: Fundusze Norweskie dla przed­się­bior­ców w piguł­ce - Polsko-Norweska Izba Gospodarcza — Dyrektor Marta Fortecka

10:30 — 11:00 — BLOK II: Możliwości pozy­ska­nia dota­cji na dzia­łal­ność zagra­nicz­ną — Broker Eksportowy — Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza - Piotr Maksyś

11:00 — 12:00 BLOK III: W prak­ty­ce o fun­du­szach unij­nych na 2020 rok - Gestion — Paweł Mieczan

12:00 — 12:30 Networking i kon­sul­ta­cje indy­wi­du­al­ne

 

Spotkanie jest bez­płat­ne, obo­wią­zu­je REJESTRACJA. Liczba miejsc ogra­ni­czo­na.