layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Smart City – nowa scena dla polskich innowacji już w weekend!

Od pew­nego czasu przy­glą­damy się zja­wi­sku dyna­micz­nego wzro­stu powierzchni miast. Dewe­lo­pe­rzy sta­wiają kolejne zabu­do­wa­nia w miej­scach, które jesz­cze nie­dawno spra­wiały wra­że­nie dzi­kich. Nowe budynki zostają oddane do użytku już w kilka mie­sięcy po roz­po­czę­ciu budowy. Ta dyna­mika posiada wiele plu­sów, ale i minu­sów, zwłasz­cza jeśli roz­wój infra­struk­tury postę­puje wol­niej. Na szczę­ście jest wiele spo­so­bów, by uczy­nić swoje mia­sto bar­dziej przy­stęp­nym.

 

Smart City to mia­sto, które wyko­rzy­stuje tech­no­lo­gię infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyjną. Wszystko po to, aby uczy­nić infra­struk­turę ze wszyst­kimi jej kom­po­nen­tami bar­dziej dostępną dla miesz­kań­ców. To jed­nak nie tylko pęd w kie­runku roz­woju tech­no­lo­gicz­nego w celu wdro­że­nia coraz bar­dziej nowo­cze­snych roz­wią­zań. To także sta­wia­nie na czyn­nik ludzki — budo­wa­nie świa­do­mo­ści miesz­kań­ców, zachę­ca­nie ich do ini­cja­tyw i bra­nia odpo­wie­dzial­no­ści.

Wiele inte­li­gent­nych roz­wią­zań funk­cjo­nuje już w więk­szo­ści pol­skich miast. Takie przy­kłady możemy znać z naszego, codzien­nego funk­cjo­no­wa­nia. Apli­ka­cje z roz­kła­dem jazdy i infor­ma­cją o opóź­nie­niach, elek­tro­niczne bilety miej­skie, zdalne urzędy, cyfrowe zbiory muze­al­ne… To tylko kilka przy­kła­dów roz­wią­zań, które funk­cjo­nują w naszych mia­stach.

 

Smart City to nie tylko mia­sto oparte na dostęp­no­ści, lecz także na zrów­no­wa­żo­nym roz­woju i mądrym gospo­da­ro­wa­niu zaso­bami natu­ral­nymi. Tech­no­lo­gia ma szansę i spory poten­cjał, by iść w parze z eko­lo­gią. Naji­stot­niej­szym, zwłasz­cza jeśli cho­dzi o skalę, dzia­ła­niem na rzecz śro­do­wi­ska w ramach kon­cep­cji Smart City jest dąże­nie do wpro­wa­dze­nia do powszech­nego uży­cia pojaz­dów zero – i nisko­emi­syj­nych.

 

Idea mia­sta dostęp­nego dla wszyst­kich nie jest już wizją rodem z fil­mów science fic­tion. Aby stała się rze­czy­wi­sto­ścią, potrzebne są zaan­ga­żo­wa­nie każ­dego z nas oraz odwaga do podej­mo­wa­nia ini­cja­tyw. Okres pan­de­mii poka­zał, jak bar­dzo cyfrowe roz­wią­za­nia uła­twiają życie. Szcze­gól­nie w sytu­acjach, kiedy nie jeste­śmy w sta­nie nor­mal­nie funk­cjo­no­wać.

Dla­tego w ramach pro­jektu Zwol­nieni z Teorii posta­no­wi­ły­śmy poświę­cić się pro­mo­wa­niu kon­cep­cji Smart City. Chcemy nie tylko przy­bliżyć poję­cie tym, któ­rzy spo­ty­kają się z nim po raz pierw­szy, ale i zachę­cić do real­nych dzia­łań tych, któ­rzy mają świa­do­mość pro­blemu i chcą stwo­rzyć pro­po­zy­cję real­nego roz­wią­za­nia.

 

Przy­go­to­wa­ły­śmy serię pre­lek­cji ze spe­cja­li­stami z wielu branż z całej Pol­ski. Nasze wyda­rze­nie otwiera webi­nar pro­wa­dzony przez dr hab. inż. Alek­san­dra Orłow­skiego. Pro­fe­sor wpro­wa­dzi słu­cha­czy w zagad­nie­nie Smart City. Opo­wie o tym, jak ’Odcza­ro­wać Smart City’. Wyja­śni, że to poję­cie o bar­dzo sze­ro­kim zna­cze­niu.

 

Następ­nie Agata Miryn-Sien­kie­wicz z Next Good Thing opo­wie o tym, czym cha­rak­te­ry­zuję się kon­cep­cja gospo­darki obiegu zamknię­tego i jak biznes może wdro­żyć ją w swoje dzia­ła­nia. Pre­le­gentka zapo­zna uczest­ni­ków ze smart dzia­ła­niami dla kli­matu pręż­nie dzia­ła­ją­cego NGO.

Trzeci webi­nar popro­wa­dzi Miro­sław Pały­sie­wicz, współ­twórca Fun­da­cji Cumy. Zapo­zna nas z tema­tem Inter­net of Things. Sprawi, że po tym spo­tka­niu to poję­cie sta­nie się dużo mniej enig­ma­tycz­nie. To gorący temat, a warto być na cza­sie z nowin­kami tech­no­lo­gicz­nymi.

 

Drugą czę­ścią naszego pro­gramu jest hac­ka­thon, pod­czas któ­rego grupy pro­jek­towe będą mogły stwo­rzyć wła­sną pro­po­zy­cję roz­wią­za­nia, korzy­sta­jąc ze wspar­cia men­tor­skiego pro­fe­sjo­na­li­stów oraz z meto­do­lo­gii Design Thin­king.

Pod­czas week­en­do­wego wyda­rze­nia uczest­nicy będą mogli posłu­chać kilku pre­lek­cji wybit­nych eks­per­tów. Hac­ka­thon otwo­rzy pre­lek­cja na temat ’Dzia­łań pol­skich miast w kie­runku Smart City’. Popro­wa­dzi ją Joanna Kądziołka – Szyłko z Kra­ków dla Miesz­kań­ców.

Następ­nie Mag­da­lena Pałka z Insty­tutu Kul­tury Miej­skiej w Gdań­sku opo­wie o wizji przy­szło­ści mia­sta na pod­sta­wie shift cards.

 

Wpro­wa­dze­nie do Meto­do­lo­gii Design Thin­king popro­wa­dzi Agata Miryn-Sien­kie­wicz z Next Good Thing.

Sobota roz­pocz­nie się od wykładu Karo­liny Woź­niak z Too Good To Go. Wykład zdra­dzi jaką rolę ma apli­ka­cja mobilna w miej­skiej dys­try­bu­cji żyw­no­ści.

W nie­dzielę po zakoń­cze­niu pro­cesu Design Thin­king odbędą się krót­kie wystą­pie­nia. Pierw­sze popro­wa­dzi Alek­san­dra Hinc z HiBus­si­ness i przy­bliży uczest­ni­kom temat Lean Canvas, a dru­gie Szko­le­nie z pre­zen­ta­cji pomy­słów — Marta Moksa z O4 Cowor­king.

Wyda­rze­nia zamkną pre­zen­ta­cje oraz obrady jury w skła­dzie Mar­cin Chłod­nicki-Service Design Pol­ska / Col­le­gium da Vinci, Agata Miryn – Sien­kie­wicz – Next Good Thing, Krzysz­tof Tań­cula – co-foun­der prze­kar­pa­cie.pl / Kon­gres Ruchów Miej­skich, Robert Bogu­szew­ski – Enter­prise, Solu­tion & Cloud Archi­tec­ture, Syl­wia Widzisz – Pro nobis-Firma Pro­oper i stu­dio Pro nobis Stu­dio oraz Damian Woj­ciech Dudała – Fun­da­cja Insty­tut Badań i Rozwoju Lokal­nego.

 

Wie­rzymy, że podej­mu­jąc wspólne ini­cja­tywy, jeste­śmy w sta­nie roz­wią­zać wyzwa­nia sto­jące przed mia­stami. Inno­wa­cje rodzą się wtedy, kiedy do poko­na­nia są prze­szkody. Ide­al­nym śro­do­wi­skiem do ich powsta­wa­nia jest wybu­chowa mie­szanka pro­jek­tan­tów, archi­tek­tów, infor­ma­ty­ków, kre­atyw­nych głów i marzy­cieli. Czu­jesz, że masz w sobie coś, co mogłoby pomóc w stwo­rze­niu real­nego roz­wią­za­nia?

 

Przyj­mij wyzwa­nie i dołącz na: https://www.face­book.com/e­vent­s/767927147199558 

 

Zało­ży­cielki This is SMART!:

 

  • Bianka Bory­se­wicz
  • Pau­lina Braun
  • Gabriela Kacz­ma­rek
  • Kinga Piwiń­ska
  • Jagoda Sta­siak
  • Adrianna Wyszyń­ska

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje