Seminarium “Jak zwiększać sprzedaż i sięgać po zysk, którego nie widać?” 10.05.2019

Seminarium “Jak zwiększać sprzedaż i sięgać po zysk, którego nie widać?” 10.05.2019

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz FiM con­sul­ting zapra­sza­ją na semi­na­rium opar­te wyłącz­nie na prak­tycz­nych przy­pad­kach pol­skich przed­się­biorstw pro­duk­cyj­nych i dys­try­bu­cyj­nych, któ­re w peł­ni doświad­czy­ły efek­tów wdro­że­nia sys­te­mo­we­go zarzą­dza­nia zyskiem.

Przedstawiamy rze­czy nie­oczy­wi­ste, któ­re inspi­ru­ją­co wpły­wa­ją na ludzi, zmie­nia­ją ich podej­ście, posta­wę oraz zmie­nia­ją sys­te­my pla­no­wa­nia i podej­mo­wa­nia decy­zji!

Gdzie i kie­dy? 10 maja 2019r, Siedziba RIGP w Gdańsku

Kluczowe pro­ble­my pol­skich przed­się­bior­ców to:

  • brak dostęp­no­ści pra­cow­ni­ków,
  • rosną­ce kosz­ty mate­ria­łów,
  • niska efek­tyw­ność pra­cy, zwią­za­na z prze­sta­rza­łym mode­lem zarzą­dza­nia,
  • ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści pomia­ru efek­tyw­no­ści zarzą­dza­nia mana­ge­rów,
  • wyso­ka pre­sja pła­co­wa,
  • nie­wy­star­cza­ją­cy sto­pień kon­tro­li nad ren­tow­no­ścią fir­my, pro­duk­tów i klien­tów.

Pamiętajmy, że trud­ne decy­zje podej­mu­je się w cza­sie względ­nej pro­spe­ri­ty. W trud­niej­sze cza­sy dobrze jest wejść z dobrze zor­ga­ni­zo­wa­ną Firmą, odpor­ną na prze­ciw­no­ści losu i zawi­ro­wa­nia oto­cze­nia.
Pokażemy w jaki spo­sób roz­wią­za­li­śmy naj­waż­niej­sze pro­ble­my naszych Klientów oraz przed­sta­wi­my war­tość, któ­rą wnie­śli­śmy do róż­nych orga­ni­za­cji. Poszukamy odpo­wie­dzi na pyta­nia:

  • Czy na pro­duk­cie tra­cę, czy zara­biam?
  • Czy naj­więk­szy Klient na pew­no jest naj­lep­szym Klientem?
  • Jaki jest poten­cjał wzro­stu zysku mojej Firmy i gdzie leży?
  • Czy każ­de zle­ce­nie jest opła­cal­ne

Seminarium popro­wa­dzą mana­ge­ro­wie prak­ty­cy, byli pre­ze­si dużych orga­ni­za­cji:

Krzysztof Frydziński - zało­ży­ciel i pre­zes FiM Consulting Sp. z o.o., absol­went Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w reali­za­cji zło­żo­nych pro­jek­tów dorad­czych, mają­cych na celu popra­wę efek­tyw­no­ści dzia­ła­nia orga­ni­za­cji. Posiada ponad dwu­dzie­sto­let­nie doświad­cze­nie w kon­sul­tin­gu. Bardzo doświad­czo­ny mana­ger, peł­nił wyso­kie funk­cje w Zarządach firm oraz zarzą­dzał duży­mi pro­jek­ta­mi zmian w przed­się­bior­stwach dużych i śred­nich.

Piotr Skrzypczak - absol­went Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada roz­le­głą wie­dzę na temat funk­cjo­no­wa­nia przed­się­biorstw. Ponad 22 lata doświad­czeń w sprze­da­ży i mar­ke­tin­gu w reno­mo­wa­nych fir­mach kra­jo­wych i zagra­nicz­nych, w tym 15 lat pra­cy na sta­no­wi­sku Dyrektora Handlowego, a następ­nie Dyrektora Generalnego / Prezesa w fir­mach duń­skich i nie­miec­kich. Ostatnie 4 lata jako Prezes Zarządu Spółki Akcyjnej. W ramach reali­zo­wa­nych pro­jek­tów peł­nił m.in. funk­cję Dyrektora Handlowego fir­my Wkręt-met Klimas, zarzą­dza­jąc struk­tu­rą sprze­da­ży zło­żo­ną z 8 dyrek­to­rów regio­nal­nych i ponad 100 han­dlow­ców.

 

Plan semi­na­rium

10:00–10:15

Powitanie uczest­ni­ków

10:15–12:45

Systemowe zarzą­dza­nie zyskiem
Wprowadzenie – gdzie powsta­je zysk przed­się­bior­stwa?
Jak budu­je­my wie­lo­ry­ba zyskow­no­ści klien­tów ?
Jak bar­dzo przy­dat­ne są infor­ma­cje o ren­tow­no­ści klien­tów i pro­duk­tów w zwięk­sza­niu zysków?
Jaki zmie­rzyć poten­cjał wzro­stu zysku, gdzie on leży i jak go osią­gnąć?
Studium przy­pad­ku – duża fir­ma pro­duk­cyj­na sprze­da­ją­ca pro­duk­ty pod mar­ką wła­sną i obcą.
Jak wyko­rzy­stać wie­lo­ry­by zyskow­no­ści w pro­ce­sie decy­zyj­nym?
Systemowe zarzą­dza­nie zyskiem- jak podejść do wdro­że­nia?

12:45–13:00

Zakończenie

UWAGA!
Ilość miejsc jest ogra­ni­czo­na i decy­du­je kolej­ność zgło­szeń do dn. 09.05.2019r.

 

Formularz zgło­sze­nio­wy: