Seminarium „Export Professionals <span class=III” 12–13 kwietnia 2019" />

Seminarium „Export Professionals III” 12–13 kwietnia 2019

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku ser­decz­nie zapra­sza na orga­ni­zo­wa­ne w ramach pro­gra­mu Pomorski Broker Eksportowy semi­na­rium  „Export Professionals III — Zagadnienia praw­ne zwią­za­ne z dzia­łal­no­ścią eks­por­to­wą”.

 

Gdzie i kie­dy?

Seminarium odbę­dzie się w dniach 12–13.04.2019 r. w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym w budyn­ku B, sala 002 (par­ter).

 

Biorąc w nim udział dowiesz się m.in.:

• Jakie są zasa­dy spo­rzą­dza­nia umów w obro­cie mię­dzy­na­ro­do­wym, jak pra­wi­dło­wo zawie­rać trans­ak­cje han­dlo­we (prak­tycz­ne przy­kła­dy umów mię­dzy­na­ro­do­wych),

• Jak powin­na wyglą­dać doku­men­ta­cja w han­dlu zagra­nicz­nym,

• Jakie sto­so­wać środ­ki ostroż­no­ści i zabez­pie­cze­nia pod­czas reali­za­cji trans­ak­cji mię­dzy­na­ro­do­wych,

• Jaką wybrać for­mę dzia­łal­no­ści na ryn­ku zagra­nicz­nym,

• Jak dosto­so­wać pro­dukt i ofer­tę do wymo­gów zwią­za­nych z pra­wa­mi kon­su­men­ta i ich ochro­ną.

Seminarium popro­wa­dzi Pan Łukasz Żak – praw­nik, absol­went Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od ponad 12 lat podej­mu­je dzia­ła­nia wspie­ra­ją­ce pol­skich przed­się­bior­ców na ryn­kach zagra­nicz­nych. Przez ponad deka­dę zaan­ga­żo­wa­ny w pro­jek­ty Komisji Europejskiej wspie­ra­ją­ce roz­wój firm na ryn­kach UEEOG (Euro Info Centre i Enterprise Europe Network) reali­zo­wa­ne przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – SCP. W ramach pro­jek­tu EEN czło­nek gru­py sek­to­ro­wej Services & Retail, w któ­rej współ­pra­co­wał z zagra­nicz­ny­mi part­ne­ra­mi w zakre­sie mię­dzy­na­ro­do­we­go roz­wo­ju współ­pra­cy przed­się­biorstw na płasz­czyź­nie wymia­ny han­dlo­wej i usłu­go­wej. Aktywnie dzia­ła i wspie­ra przed­się­bior­ców w zakre­sie trans­gra­nicz­ne­go świad­cze­nia usług, dele­go­wa­nia pra­cow­ni­ków, pra­wa pra­cy oraz budo­wa­nia wła­ści­wych stra­te­gii eks­por­to­wych pol­skich firm. Doradzał kil­ku­dzie­się­ciu fir­mom z sek­to­ra budow­la­ne­go, prze­my­sło­we­go czy han­dlo­we­go, sku­tecz­nie wspie­ra­jąc ich dzia­łal­ność na ryn­kach zagra­nicz­nych m.in. w takich kra­jach jak Niemcy, Dania, Austria, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania, Szwecja czy Norwegia.

 

Harmonogram spo­tka­nia:

12.04.2019, godzi­na 9:00–16:00  

08:30 Rejestracja

09:00 Powitanie uczest­ni­ków

09:05 I sesja zajęć

11:30 Przerwa kawo­wa

11.45 II sesja zajęć

14.00 Przerwa kawo­wa

14.15 III sesja zajęć

16.00  Zakończenie

 

13.04.2019, godzi­na 9:00–14:00

08:30 Rejestracja

09:00 I sesja zajęć

11:30 Przerwa kawo­wa

11.45 II sesja zajęć

14.00 Zakończenie

 

Inne dzia­ła­nia doty­czą­ce ryn­ku:

Export Professionals III”  to kolej­ne semi­na­rium z cyklu 4 dwu­dnio­wych inten­syw­nych spo­tkań wypeł­nio­nych prak­ty­ką i wie­dzą eks­perc­ką w zakre­sie orga­ni­za­cji i roz­wo­ju dzia­łal­no­ści eks­por­to­wej przed­się­bior­stwa. Kolejne semi­na­ria będą poświę­co­ne nastę­pu­ją­cym zagad­nie­niom:

• „Export Professionals IV” — Strategia budo­wa­nia rela­cji b2b i wcho­dze­nia na rynek zagra­nicz­ny 27–28.04.2019 r.

• „Export Professionals II” — Strategia eks­po­zy­cji na ryn­kach zagra­nicz­nych i mar­ke­ting dóbr kon­sump­cyj­nych 10–11.05.2019 r.;

 

Zgłoszenia:

• Szczegółowe infor­ma­cje: Magdalena Piskor,

e-mail: magdalena.piskor@swp.gda.pl,

tel. 530 932 262

 

Rejestracja poprzez for­mu­larz dostęp­ny na stro­nie — KLIKNIJ