Seminarium Export Professionals <span class=II" />

Seminarium Export Professionals II

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku ser­decz­nie zapra­sza na orga­ni­zo­wa­ne w ramach pro­gra­mu Pomorski Broker Eksportowy semi­na­rium „Export Professionals II - Strategia eks­po­zy­cji na ryn­kach zagra­nicz­nych i mar­ke­ting dóbr kon­sump­cyj­nych”.

Biorąc w nim udział dowiesz się m.in.:

·       Czym jest Value Proposition Canvas oraz jak prze­pro­wa­dzić ana­li­zę potrzeb klien­ta zagra­nicz­ne­go;

·       Jak zaadop­to­wać pro­dukt do wymo­gów ryn­ków zagra­nicz­nych;

·       Jakie są stra­te­gie pro­mo­cji i kre­owa­nia wize­run­ku;

·       Jakie są stra­te­gie komu­ni­ka­cji mar­ke­tin­go­wej na ryn­kach zagra­nicz­nych;

·       Jakie są narzę­dzia mar­ke­tin­go­we oraz poznasz ich prak­tycz­ne zasto­so­wa­nie (mię­dzy inny­mi wyko­rzy­sta­nie Internetu  w dzia­łal­no­ści eks­por­to­wej — han­del elek­tro­nicz­ny);

·       Jak pro­wa­dzić aktyw­no­ści e-com­mer­ce (narzę­dzie, dobre i złe prak­ty­ki).

Seminarium popro­wa­dzi Pan Łukasz Żak – praw­nik, absol­went Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od ponad 12 lat podej­mu­je dzia­ła­nia wspie­ra­ją­ce pol­skich przed­się­bior­ców na ryn­kach zagra­nicz­nych. Przez ponad deka­dę zaan­ga­żo­wa­ny w pro­jek­ty Komisji Europejskiej wspie­ra­ją­ce roz­wój firm na ryn­kach UEEOG (Euro Info Centre i Enterprise Europe Network) reali­zo­wa­ne przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – SCP. W ramach pro­jek­tu EEN czło­nek gru­py sek­to­ro­wej Services & Retail, w któ­rej współ­pra­co­wał z zagra­nicz­ny­mi part­ne­ra­mi w zakre­sie mię­dzy­na­ro­do­we­go roz­wo­ju współ­pra­cy przed­się­biorstw na płasz­czyź­nie wymia­ny han­dlo­wej i usłu­go­wej. Aktywnie dzia­ła i wspie­ra przed­się­bior­ców w zakre­sie trans­gra­nicz­ne­go świad­cze­nia usług, dele­go­wa­nia pra­cow­ni­ków, pra­wa pra­cy oraz budo­wa­nia wła­ści­wych stra­te­gii eks­por­to­wych pol­skich firm. Doradzał kil­ku­dzie­się­ciu fir­mom z sek­to­ra budow­la­ne­go, prze­my­sło­we­go czy han­dlo­we­go, sku­tecz­nie wspie­ra­jąc ich dzia­łal­ność na ryn­kach zagra­nicz­nych m.in. w takich kra­jach jak Niemcy, Dania, Austria, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania, Szwecja czy Norwegia.

 

Ramowy pro­gram zajęć:

1. Value Proposition Canvas — czy­li jak dostar­czyć zagra­nicz­ne­mu klien­to­wi real­ną war­tość – warsz­ta­ty.

2. Analiza potrzeb klien­ta zagra­nicz­ne­go:

·        Jawne i ukry­te moty­wy zaku­pów

·        Badanie potrzeb i inte­re­sów klien­ta — jak poznać jego per­spek­ty­wę

·        Czynniki kul­tu­ro­we oraz gospo­dar­cze decy­zji zaku­po­wych

3. Storytelling – czy­li jak zbu­do­wać więź z klien­tem — zaję­cia warsz­ta­to­we:

·        Zasady budo­wa­nia histo­rii

·        Siła argu­men­tów

·        Wyróżniki fir­my

4. Adaptacja pro­duk­tu do wymo­gów ryn­ków zagra­nicz­nych.

·        Wymogi tech­nicz­ne i praw­ne

·        Aspekty spo­łecz­no – kul­tu­ro­we (kolor, język, tra­dy­cja)

5. Strategie pro­mo­cji i kre­owa­nia wize­run­ku.

6. Strategie komu­ni­ka­cji mar­ke­tin­go­wej na ryn­kach zagra­nicz­nych.

7. Narzędzia mar­ke­tin­go­we oraz ich prak­tycz­ne zasto­so­wa­nie

·        Narzędzia tra­dy­cyj­ne

·        Narzędzia elek­tro­nicz­ne

·        Zasady two­rze­nia prze­ka­zu infor­ma­cyj­ne­go w dzia­ła­niach eks­por­to­wych

8.  Prowadzenie aktyw­no­ści e-com­mer­ce w dzia­łal­no­ści eks­por­to­wej.

·        Rozpoznanie lokal­ne­go ryn­ku i dopa­so­wa­nie dzia­łal­no­ści do wyma­gań zagra­nicz­nych klien­tów

·        Audyt SEO

·        Wykorzystanie narzę­dzi mar­ke­tin­go­wych w eks­por­to­wych dzia­ła­niach e-com­mer­ce

·        Dostosowanie zasad płat­no­ści

·        Treści oraz język prze­ka­zu

·        Aspekty zwią­za­ne z dosta­wą towa­rów

·        Aspekty praw­ne pro­wa­dze­nia aktyw­no­ści e – com­mer­ce

9. Case stu­dy – dobre i złe prak­ty­ki.

 

Harmonogram spo­tka­nia

29.03.2019, godzi­na 9:00–16:00

08:30   Rejestracja

09:00   Powitanie uczest­ni­ków

09:05   I sesja zajęć

11:30   Przerwa kawo­wa

11.45     II sesja zajęć

14.00   Przerwa kawo­wa

14.15   III sesja zajęć

16.00   Zakończenie

 

30.03.2019, godzi­na 9:00–14:00

08:30  Rejestracja

09:00  I sesja zajęć

11:30  Przerwa kawo­wa

11.45  II sesja zajęć

14.00  Zakończenie

 

Seminarium odbę­dzie się w dniach 29–30.03.2019 r. w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym w budyn­ku B, sala 002 (par­ter).

„Export Professionals II” to dru­gie semi­na­rium z cyklu 4 dwu­dnio­wych inten­syw­nych spo­tkań wypeł­nio­nych prak­ty­ką i wie­dzą eks­perc­ką w zakre­sie orga­ni­za­cji i roz­wo­ju dzia­łal­no­ści eks­por­to­wej przed­się­bior­stwa. Kolejne semi­na­ria będą poświę­co­ne nastę­pu­ją­cym zagad­nie­niom:
• „Export Professionals III” — Zagadnienia praw­ne zwią­za­ne z dzia­łal­no­ścią eks­por­to­wą 12–13.04.2019 r.; • „Export Professionals IV” — Strategia budo­wa­nia rela­cji b2b i wcho­dze­nia na rynek zagra­nicz­ny 27–28.04.2019 r

• Dokumenty kon­kur­so­we oraz for­mu­larz zgło­sze­nio­wy na stro­nie www.brokereksportowy.pl w zakład­ce Aktualności.

• Szczegółowe infor­ma­cje: Magdalena Piskor, e-mail: magdalena.piskor@swp.gda.pl, tel. 530 932 262

 

Na semi­na­rium obo­wią­zu­ją zapi­sy poprzez for­mu­larz dostęp­ny pod tym lin­kiem.