Ruszyła rekrutacja na kolejną edycję Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw!

Ruszyła rekrutacja na kolejną edycję Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw!

Zbliża się kolej­na, 9. edy­cja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wydarzenie, któ­re­go orga­ni­za­to­rem jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, odbę­dzie się już 16 – 18 paź­dzier­ni­ka 2019 roku. Tradycyjnie spo­ty­ka­my się w sto­li­cy Górnego Śląska – w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Biznesmeni spo­tka­ją się, aby poroz­ma­wiać o roz­wią­za­niach korzyst­nych dla inno­wa­cyj­nej i kon­ku­ren­cyj­nej gospo­dar­ki.

Jako part­ne­rzy pro­jek­tu zapra­sza­my do udzia­łu w wyda­rze­niu. Udział jest cał­ko­wi­cie bez­płat­ny, obo­wią­zu­ją wcze­śniej­sze zapi­sy poprzez for­mu­larz na www.ekmsp.eu.

Podczas trzech dni Kongresu poru­szo­ne będzie dwa­na­ście ście­żek tema­tycz­nych, któ­re doty­czyć będą trzech róż­nych haseł prze­wod­nich: SMARTSAFESOLUTIONS. Na uczest­ni­ków cze­ka wie­le atrak­cji, w tym panel dys­ku­syj­ny, warsz­ta­ty, stre­fa wysta­wien­ni­cza, stre­fa eks­per­ta i networ­kin­gu.

Szereg infor­ma­cji na temat Europejskiego Kongresu MŚP udzie­la:
Ewa Kowacz | tel.: 5210 212 962 |mail: ekowacz@rig.katowice.pl