layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Ruszył kolejny nabór wniosków do projektu „μGranty B+R skierowany do pomorskich przedsiębiorców.

Jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność w województwie pomorskim? Złóż wniosek o grant! Dofinansuj projekty o wartości nawet 200 tys. zł. Wykorzystaj dotację na prace B+R w celu wdrożenia nowego produktu, usługi lub innowacji procesowej z obszaru Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Celem projektu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” jest łączenie nauki z biznesem, a co za tym idzie – poprawa dostępności do zaawansowanych usług badawczych dla przedsiębiorców z regionu Pomorza. Dzięki dofinansowaniu pomorscy przedsiębiorcy mogą zyskać bezzwrotne wsparcie finansowe projektów o wartości nawet 200 tys. zł przeznaczone na zakup usług badawczych.

O granty mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa pomorskiego z pomysłem na projekt obejmujący badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Terminy:

Konkurs trwa od 26 kwietnia  do  30 czerwca 2022 r.  lub do wyczerpania środków i dotyczy usług ze wszystkich obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza ogłoszonych przez Zarząd Województwa Pomorskiego w drodze uchwały nr 316/31/15 z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz podjęcia negocjacji w sprawie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, zmienionej uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 71/110/16 z dnia 26 stycznia 2016 roku. Alokacja środków w prowadzonym naborze wynosi 5 600 000 złotych.

Korzyści udziału w projekcie:

  • Wsparcie w procesie definiowania agendy badawczej.
  • Wysoka intensywność dofinansowania - 75%!
  • Krótki okres od złożenia wniosku do podpisania umowy i wypłaty środków.

Jakie kryteria musi spełnić projekt grantowy? 

Głównym kryterium jest ujęcie w projekcie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Realizacja prac badawczo-rozwojowych powinna prowadzić do powstania innowacji technologicznej lub procesowej na poziomie minimum krajowym. Dopuszczalne jest także finansowanie fragmentu działań w ramach większego projektu, który w rezultacie powinien doprowadzić do ww. innowacji.

 

Projekty oceniane są także pod względem innowacji produktowej, tj. możliwości wprowadzenia na rynek nowego towaru czy usługi lub znaczące ulepszenie dotychczas oferowanych towarów i usług oraz innowacji procesowej mającej wprowadzić do przedsiębiorstwa nowe, lub znacząco udoskonalone metody produkcji, lub dostaw.

 

Prace B+R powinny być zgodne z obszarami tematycznymi Inteligentnych Specjalizacji Pomorza:

 

ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne;

ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;

ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;

ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

 

Forma dofinansowania

Wsparcie w projekcie jest udzielane w formie pomocy de minimis, czyli dofinansowania za środków publicznych. Środki te przeznaczone są na realizację usług badawczych.

 

Realizacja grantu

Realizacja projektu może trwać nawet do 7 miesięcy. W tym okresie uwzględnić trzeba czas potrzebny na przeprowadzenie prac badawczych oraz do znalezienia wykonawcy usługi.

 

Złóż wniosek

Zainteresowanych zapraszamy do złożenia wniosków. Bezzwrotne wsparcie przyznawane projektom prowadzącym do powstania innowacji produktowej lub procesowej może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa. Co więcej, proces uzyskania grantu jest prosty – od złożenia wniosku po rozliczenie. Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie mikrogranty.com.pl w zakładce „Grantobiorcy”.

 

Projekt realizowany przez Excento Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Gdańskiej) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. (spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Univentum Labs Sp. z o. o. (spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

Więcej szczegółów: https://www.mikrogranty.com.pl/aktualnosci/kolejny-nabor-wnioskow-w-programie-granty-b-r-dla-przedsiebiorstw

 

 

 

 

 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje