Rocznica śmierci Leszka Miazgi

Rocznica śmierci Leszka Miazgi

Minął już rok jak odszedł od nas na zawsze Leszek Miazga — Wiceprezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, eks­pert, kole­ga, po pro­stu Leszek.

Nie spo­sób poli­czyć, ile razy w tym cza­sie zatrzy­my­wa­li­śmy się w bie­gu, przy­po­mi­na­li­śmy sobie wspól­ne dzia­ła­nia i roz­wią­zy­wa­ne problemy.Ile razy rzu­ca­li­śmy w pust­kę zda­nie – Gdyby był Leszek …
Pewnie byli­by­śmy jako Izba dalej i zro­bi­li­by­śmy wię­cej…

Pamiętamy o Tobie!
Zespół, Zarząd i Rada Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza