O aromaterapii na lipcowym Klubie Link

O aromaterapii na lipcowym Klubie Link

Klub Link to efekt spon­ta­nicz­ne­go pomy­słu na comie­sięcz­ne spo­ty­ka­nie się w nie­for­mal­nych oko­licz­no­ściach aby roz­ma­wiać, dys­ku­to­wać, nawią­zy­wać kon­tak­ty, wymy­ślać i pla­no­wać wspól­ne przed­się­wzię­cia w obsza­rze roz­wo­ju i inno­wa­cji.

Olejki ete­rycz­ne to obec­nie naj­go­ręt­szy trend w natu­ral­nej ochro­nie zdro­wia. Może już mia­łaś oka­zję je sto­so­wać? A może jesz­cze nigdy się nie odwa­ży­li­ście, bo nie wie­cie jak? Podczas nasze­go spo­tka­nia roz­wie­je­my wszel­kie wąt­pli­wo­ści i wpro­wa­dzi­my Cię w świat olej­ków ete­rycz­nych, któ­re mogą zastą­pić wie­le sub­stan­cji uży­wa­nych dotąd w domu. Pokażemy jak zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać domo­wą aptecz­kę, jak zacząć dbać o dom bez che­micz­nych i szko­dli­wych środ­ków. Miliony osób na świe­cie, sto­su­je już te pro­ste, natu­ral­ne środ­ki dla zdro­wia i wzmoc­nie­nia sie­bie i rodzi­ny.​

Spotkanie popro­wa­dzi Katarzyna Wałęsa — Wellness Advocate/Essential Oil Educator doTERRA z wykształ­ce­nia kosme­to­log , współ­wła­ści­ciel­ka Gabinetu Kosmetyki Laserowej Esthetique, entu­zjast­ka aro­ma­te­ra­pii i natu­ral­nych roz­wią­zań w zakre­sie zdro­wia i uro­dy.

Pomysłodawcą spo­tkań jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. W ramach kil­ku­let­niej już dzia­łal­no­ści współ­pra­co­wa­li­śmy z wie­lo­ma part­ne­ra­mi.

Czy poma­rań­cza musi być dzi­ka? Zapraszamy na let­nią odsło­nę lin­ka! Plaża, słoń­ce i aro­ma­te­ra­pia.

Spotkania są otwar­te i nie wyma­ga­ją reje­stra­cji. Zapraszamy przed­się­bior­ców, oso­by zwią­za­ne z oto­cze­niem biz­ne­su, naukow­ców i innych, któ­rzy chcą dołą­czyć do gro­na Linkowiczów.

Spotykamy się w restau­ra­cji Pomarańczowa Plaża w Sopocie, przy ul. Emilii Plater 19 w sobo­tę, 13 lip­ca o 11:00.

Zapraszamy!