Projekt e-migracja

Zapraszamy do udziału w wyjątkowym projekcie Muzeum Emigracji w Gdyni!


Polacy zaj­mu­ją istot­ne miej­sce w dzie­jach migra­cyj­nych Europy i świa­ta. W związ­ku z tym obec­ność Polaków jest współ­cze­śnie dostrze­gal­na na wszyst­kich kon­ty­nen­tach, a liczeb­ność dia­spo­ry pol­skiej sza­cu­je się na oko­ło 20 milio­nów. Jednocześnie, zgod­nie z opu­bli­ko­wa­ny­mi przez GUS dany­mi, poza gra­ni­ca­mi pań­stwa pol­skie­go w 2016 r. prze­by­wa­ło cza­so­wo, tj. ponad 3 mie­sią­ce, ponad 2,5 mln miesz­kań­ców nasze­go kra­ju.

Dziś doświad­cze­ni i wykształ­ce­ni Polacy pra­cu­ją w mię­dzy­na­ro­do­wych kor­po­ra­cjach, ośrod­kach badaw­czo-roz­wo­jo­wych, reno­mo­wa­nych uczel­niach oraz fir­mach na całym świe­cie, czę­sto zaj­mu­jąc wyż­sze sta­no­wi­ska kie­row­ni­cze. Wielu emi­gran­tów zna­la­zło zatrud­nie­nie w sek­to­rze zwią­za­nym z nowy­mi tech­no­lo­gia­mi, są wła­ści­cie­la­mi firm lub start-upów dzia­ła­ją­cych na glo­bal­nym ryn­ku. Polscy stu­den­ci od lat regu­lar­nie znaj­du­ją się w fina­łach pre­sti­żo­wych kon­kur­sów pro­gra­mi­stycz­nych. Najlepsi znaj­du­ją zatrud­nie­nie w czo­ło­wych fir­mach na świe­cie.

W ramach pro­jek­tu muzeum zało­ży­ło sobie za cel ziden­ty­fi­ko­wać, zba­dać, opi­sać oraz wypro­mo­wać tzw. pol­ską dia­spo­rę tech­no­lo­gicz­ną na świe­cie, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Badanie kie­ro­wa­ne jest do osób, któ­re pra­cu­ją w sze­ro­ko rozu­mia­nej bran­ży inno­wa­cji i nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, zwią­za­ni są z kul­tu­rą cyfro­wą; są pro­gra­mi­sta­mi, inno­wa­to­ra­mi, wła­ści­cie­la­mi start-upów, pro­jek­tan­ta­mi gier, ale też pra­cu­ją w oto­cze­niu śro­do­wi­ska tech­no­lo­gicz­ne­go jako arty­ści, kura­to­rzy, praw­ni­cy, poli­ty­cy, biz­nes­me­ni, lob­by­ści.

Prosimy o wypeł­nie­nie ankie­tyhttp://e-migracja.eu.