Praktyki zawodowe i staże w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

W lip­cu ruszy­ła II edy­cja pro­jek­tu „Programy moty­wa­cyj­ne dla uczniów pomor­skich szkół zawo­do­wych” reali­zo­wa­ne­go w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Os Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3. Edukacja zawo­do­wa, Poddziałanie 3.3.2. Programy moty­wa­cyj­ne dla uczniów szkół zawo­do­wych.

Projekt zakła­da reali­za­cję 730 prak­tyk zawo­do­wych oraz sta­ży, któ­re są reali­zo­wa­ne w obsza­rze branż o naj­więk­szym poten­cja­le roz­wo­ju sub­re­gio­nów i regio­nu pomor­skie­go, spe­cja­li­za­cjach w dzie­dzi­nie usług, han­dlu i pro­duk­cji, ziden­ty­fi­ko­wa­nych w doku­men­tach stra­te­gicz­nych woje­wódz­twa pomor­skie­go (tj. w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Regionalnym Programie Strategicznym w zakre­sie roz­wo­ju gospo­dar­cze­go Pomorski Port Kreatywności, Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020), do któ­rych nale­żą:

1) ICT i elek­tro­ni­ka,

2) prze­mysł mor­ski,

3) śro­do­wi­sko,

4) ener­ge­ty­ka i eko­ener­ge­ty­ka,

5) zdro­wie i srebr­na gospo­dar­ka,

6) trans­port, logi­sty­ka i moto­ry­za­cja,

7) budow­nic­two,

8) sek­tor kre­atyw­ny,

9) che­mia lek­ka,

10) petro­che­mia,

11) bio­tech­no­lo­gia,

12) tury­sty­ka, sport i rekre­acja,

13) BPO/SSC, usłu­gi finan­so­we i biz­ne­so­we,

14) prze­mysł spo­żyw­czy,

15) meblar­stwo.

W ramach pro­jek­tu odby­wa się kon­kurs zawo­do­wy „Razem do zawo­du”, któ­re­go orga­ni­za­to­rem jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Głównym celem kon­kurs jest wzmoc­nie­nie roz­wo­ju gospo­dar­cze­go regio­nu w obsza­rach odpo­wia­da­ją­cych lokal­nym i regio­nal­nym potrze­bom ryn­ku pra­cy poprzez przy­go­to­wa­nie kom­pe­tent­nych kadr na rynek pra­cy.

Konkurs „Razem do zawo­du” został przy­go­to­wa­ny dla  8  grup bran­żo­wych:

a)   Grupa I — ICT i elek­tro­ni­ka

b)   Grupa II — Transport, logi­sty­ka i moto­ry­za­cja i Przemysł mor­ski

c)   Grupa III — Turystyka, sport i rekre­acja i Przemysł spo­żyw­czy

d)   Grupa IV — Budownictwo i Meblarstwo

e)   Grupa V — Chemia lek­ka

f)   Grupa VI — Środowisko

g)   Grupa VII — Energetyka i eko­ener­ge­ty­ka

h)   Grupa VIIIBPO/SSC, usłu­gi finan­so­we i biz­ne­so­we

Zachęcamy wszyst­kich przed­się­bior­ców do udzia­łu w pro­jek­cie, zgło­sze­nia nale­ży prze­sy­łać na kon­takt:

Departament Edukacji i Sportu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Katarzyna Mykowska, tel.: 58 32 68 426, e-mail: k.mykowska@pomorskie.eu