Pożyczka Płynnościowa — wsparcie dla firm z sektora MŚP dotkniętych <span class=COVID-19" />

Pożyczka Płynnościowa — wsparcie dla firm z sektora MŚP dotkniętych COVID-19

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. pro­wa­dzi nabór wnio­sków na Pożyczkę Płynnościową dla firm z sek­to­ra MŚP dotknię­tych skut­ka­mi COVID-19. Nabór wnio­sków pro­wa­dzo­ny jest do koń­ca 2020 r. lub do wyczer­pa­nia puli środ­ków. W związ­ku z dużym zain­te­re­so­wa­niem Pożyczką Płynnościową jej dostęp­ność w naj­bliż­szym cza­sie może się zna­czą­co obni­żyć, dla­te­go chcie­li­by­śmy zachę­cić przed­się­bior­ców, by nie odkła­da­li wnio­sko­wa­nia o pożycz­kę „na ostat­nią chwi­lę”.

W załą­cze­niu wię­cej  infor­ma­cji o Pożyczce Płynnościowej.

 

Wsparcie w for­mie Pożyczki Płynnościowej dostęp­ne jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 – Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+.

 

Załącznik nr1 — SPRAWDŹ

Załącznik nr2 — SPRAWDŹ