Pożyczka płynnościowa dla pomorskich firm jest już dostępna

Pożyczka płynnościowa dla pomorskich firm jest już dostępna

Od 4 maja pomor­skie fir­my mogą sta­rać się o pożycz­kę płyn­no­ścio­wą. Samorząd woje­wódz­twa wygo­spo­da­ro­wał na ten cel 30 mln zł. Oferta jest atrak­cyj­na: brak kosz­tów opro­cen­to­wa­nia, pół­rocz­na karen­cja w spła­cie, pro­ste for­mal­no­ści. 

 

Pandemia koro­na­wi­ru­sa ma bar­dzo nega­tyw­ny wpływ na gospo­dar­kę. Firmy, aby się utrzy­mać muszą redu­ko­wać kosz­ty dzia­łal­no­ści. W wie­lu przy­pad­kach może to dopro­wa­dzić do zwal­nia­nia pra­cow­ni­ków i likwi­da­cji fir­my. Dlatego Zarząd Województwa Pomorskiego wyra­ził zgo­dę na zawar­cie przez Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o. umo­wy na wdro­że­nie pro­duk­tu finan­so­we­go „Pożyczka Płynnościowa”.

 

Z pożycz­ki mogą sko­rzy­stać mikro, małe i śred­nie przed­się­bior­stwa, któ­re ucier­pia­ły z powo­du epi­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Maksymalna wyso­kość pożycz­ki to 150 tys. zł. do tego zero­we opro­cen­to­wa­nie. Można ją spła­cać przez 5 lat. Pożyczki są nie­opro­cen­to­wa­ne – przed­się­bior­ca będzie spła­cał tyl­ko raty kapi­ta­ło­we. Wnioski moż­na skła­dać elek­tro­nicz­nie poprzez stro­nę inter­ne­to­wą Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. 

 

Na ten cel wygo­spo­da­ro­wa­li­śmy 30 mln zł. Według mojej wie­dzy, w dniu 4 maja będzie to pierw­sze w Polsce tego rodza­ju wspar­cie uru­cho­mio­ne w takiej ska­li, a nie jedy­nie zapo­wia­da­ne – mówi mar­sza­łek Mieczysław Struk.

 

Pieniądze moż­na prze­zna­czyć na ure­gu­lo­wa­nie bie­żą­cych potrzeb firm, zapła­tę pen­sji pra­cow­ni­ków czy należ­no­ści kon­tra­hen­tów. Przedsiębiorca może rów­nież pokryć zale­głe zobo­wią­za­nia wyma­gal­ne i nie­opła­co­ne na dzień 1 lute­go 2020 r. Na wydat­ko­wa­nie pożycz­ki i przed­sta­wie­nie zesta­wie­nia ponie­sio­nych wydat­ków fir­ma ma aż 6 mie­się­cy. Pożyczka płyn­no­ścio­wa to kolej­ne waż­ne wspar­cie dla firm z sek­to­ra MŚP.

 

Jesteśmy przy­go­to­wa­ni do przyj­mo­wa­nia wnio­sków o pożycz­kę płyn­no­ścio­wą. Można je skła­dać w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym od 4 maja 2020 – infor­mu­je Aneta Grzębska pre­zes PFP. Do dys­po­zy­cji wnio­sko­daw­ców są dorad­cy w pię­ciu oddzia­łach na tere­nie woje­wódz­twa pomor­skie­go. – Przedsiębiorcy już pyta­ją o szcze­gó­ły. Spodziewamy się wnio­sków przede wszyst­kim od firm, któ­re w tej chwi­li nie mogą wyko­ny­wać swo­jej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej np. kosme­tycz­ne, fry­zjer­skie. Odbieramy też tele­fo­ny od przed­się­bior­ców z bran­ży tury­stycz­nej i restau­ra­cyj­nej. – doda­je Grzębska.

Wnioski moż­na skła­dać w for­mie elek­tro­nicz­nej ale umo­wę trze­ba będzie pod­pi­sać oso­bi­ście z dorad­cą. Szczegóły doty­czą­ce pożycz­ki płyn­no­ścio­wej znaj­du­ją się na stro­nie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.