Pożyczka na zatrudnienie

Pożyczka na zatrudnienie

Twoja fir­ma potrze­bu­je wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków? Skorzystaj z pożycz­ki na zatrud­nie­nie i już dzi­siaj znajdź pra­cow­ni­ków, któ­rzy będą Twoim naj­więk­szym atu­tem. Pożyczki opro­cen­to­wa­ne jedy­nie 0,925%!

Zapraszamy do sko­rzy­sta­nia z pożycz­ki na zatrud­nie­nie udzie­la­nej ze środ­ków publicz­nych pocho­dzą­cych ze zwro­tów z instru­men­tów inży­nie­rii finan­so­wej, wnie­sio­nych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, powie­rzo­nych przez Województwo Pomorskie na pod­sta­wie Umowy Powierzenia Zadań, na rzecz Wykonawcy w celu wspar­cia mikro, małych i śred­nich przed­się­bior­ców w pro­ce­sie poszu­ki­wa­nia, pozy­ska­nia i pod­nie­sie­nia kwa­li­fi­ka­cji Pracowników. Uruchomienie niniej­sze­go Produktu Finansowego ma słu­żyć prze­zwy­cię­że­niu zwięk­sza­ją­ce­go się bra­ku odpo­wied­nich kadr na ryn­ku pra­cy  w woje­wódz­twie pomor­skim.

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZKI

 • Maksymalna war­tość Pożyczki wyno­si 300 000,00 PLN
 • Wykorzystanie Pożyczki na pokry­cie wydat­ków na rzecz 1 Pracownika, o któ­rych mowa poni­żej (Przeznaczenie finan­so­wa­nia), nie może prze­kro­czyć 100 000,00 PLN
 • Maksymalny okres spła­ty Pożyczki liczo­ny od momen­tu jej uru­cho­mie­nia tj. wypła­ty jakiej­kol­wiek kwo­ty Pożyczki nie może być dłuż­szy niż 60 mie­się­cy (5 lat).
 • Maksymalna karen­cja w spła­cie kapi­ta­łu Pożyczki wyno­si 6 mie­się­cy, przy czym karen­cja nie wydłu­ża okre­su spła­ty Pożyczki, o któ­rym mowa powy­żej.
 • Oprocentowanie pożycz­ki (sta­łe): 0,925% tzn. z pomo­cą de mini­mis — na warun­kach korzyst­niej­szych niż ryn­ko­we tj. 0,5 sto­py bazo­wej PLN z dnia pod­pi­sa­nia Umowy Pożyczki, przy czym wyso­kość sto­py bazo­wej okre­ślo­na jest przez Komisję Europejską zgod­nie  z Komunikatem w spra­wie zmia­ny meto­dy usta­la­nia stóp refe­ren­cyj­nych i dys­kon­to­wych nr 2008/C 14/02 (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komu­ni­ka­tu zastę­pu­ją­ce­go).
 • Prowizja za udzie­le­nie pożycz­ki: od 1%

PRZEZNACZENIE FINANSOWANIA

 1. Środki z Pożyczki muszą być prze­zna­czo­ne i wydat­ko­wa­ne przez Pożyczkobiorcę na poszu­ki­wa­nie, pozy­ska­nie lub pod­nie­sie­nie kwa­li­fi­ka­cji Pracowników.
 2. Wsparcie udzie­lo­ne Pożyczkobiorcy powin­no przy­czy­niać się w szcze­gól­no­ści do:
  1. pozy­ska­nia nowych Pracowników, zwłasz­cza z tere­nu spo­za woj. pomor­skie­go, w celu zwięk­sze­nia, utrzy­ma­nia wiel­ko­ści lub pod­nie­sie­nia jako­ści zatrud­nie­nia,
  2. stwo­rze­nia nowych sta­no­wisk pra­cy,
  3. pod­nie­sie­nia kwa­li­fi­ka­cji Pracowników, — na tere­nie woj. pomor­skie­go, z zastrze­że­niem pkt. 1 powy­żej.
 3. Pożyczki mogą być prze­zna­czo­ne na finan­so­wa­nie wydat­ków zwią­za­nych w szcze­gól­no­ści z:
  1.  poszu­ki­wa­niem i pozy­ska­niem Pracowników, w tym: kosz­ty usług firm rekru­ta­cyj­nych, agen­cji pośred­nic­twa pra­cy tym­cza­so­wej, przy­go­to­wa­nia  i zamiesz­cze­nia ogło­szeń o pra­cę,
  2. zatrud­nie­niem nowych Pracowników1 i utwo­rze­niem nowych sta­no­wisk pra­cy,  w tym: kosz­ty badań wstęp­nych, szko­leń, wynagrodzeń2 wraz z narzutami3, a tak­że kosz­ty wypo­sa­że­nia, urzą­dzeń i narzę­dzi słu­żą­cych do wyko­ny­wa­nia pra­cy na ww. sta­no­wi­sku,
  3. orga­ni­za­cją płat­nych praktyk/staży dla uczniów/studentów/absolwentów4,
  4. pod­nie­sie­niem kwa­li­fi­ka­cji Pracowników, w tym: kosz­ty szko­leń, kur­sów, stu­diów wyż­szych /podyplomowych4,
  5. orga­ni­za­cją kur­sów języ­ko­wych dla Pracowników (m.in. języ­ka pol­skie­go), w tym kur­sów dedykowanych4,
  6. relo­ka­cją Pracowników, w tym: finan­so­wa­nie w cało­ści lub w czę­ści kosz­tów prze­pro­wadz­ki, wynaj­mu miesz­ka­nia służ­bo­we­go, zapew­nie­nia żłob­ka lub przed­szko­la dla dzie­ci Pracowników, czy też innych form opie­ki nad oso­ba­mi zależnymi4,
  7. otrzy­ma­niem przez zagra­nicz­nych Pracowników pra­wa sta­łe­go poby­tu w Polsce,  w tym: opła­ta skar­bo­wa za roz­po­czę­cie pro­ce­du­ry udzie­le­nia zezwo­le­nia na pobyt sta­ły, kosz­ty pomo­cy praw­nej, tłu­ma­cze­nia, nauki języ­ka pol­skie­go oraz inne kosz­ty zwią­za­ne z zatrud­nie­niem cudzo­ziem­ców;
  8. finan­so­wa­nie w cało­ści lub w czę­ści kosz­tów zwią­za­nych z opie­ką nad dzieć­mi Pracowników lub osób od nich zależ­nych np. wydat­ki na żłob­ki, przed­szko­la, punk­ty lub inne for­my opieki4,
  9. finan­so­wa­nie w cało­ści lub w czę­ści kosz­tów zwią­za­nych z wypo­czyn­kiem Pracowników i ich rodzin,
  10. pozo­sta­ły­mi świad­cze­nia­mi poza­pła­co­wy­mi dla Pracowników, w tym: kosz­ty opie­ki medycz­nej, kart rekre­acyj­no-spor­to­wych i innych
 1. Poprzez nowe­go pra­cow­ni­ka nale­ży rozu­mieć oso­bę zatrud­nio­ną na pod­sta­wie pierw­sze­go sto­sun­ku pra­cy u Pożyczkobiorcy.
 2. Wynagrodzenia finan­so­wa­ne ze środ­ków Jednostkowej Pożyczki nie mogą być niż­sze niż 120% war­to­ści naj­niż­sze­go wyna­gro­dze­nia
  okre­ślo­ne­go usta­wą z dnia 10 paź­dzier­ni­ka 2002 r. o mini­mal­nym wyna­gro­dze­niu za pra­cę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847).
 3. Wydatkowanie środ­ków Jednostkowej Pożyczki na kosz­ty wyna­gro­dzeń nowo­za­trud­nio­nych pra­cow­ni­ków jest moż­li­we
  mak­sy­mal­nie przez okres 12 mie­się­cy.
 4. Wydatkowanie środ­ków Jednostkowej Pożyczki na cele okre­ślo­ne w pkt. IV.3 lit. c) – f), h) oraz j) jest moż­li­we mak­sy­mal­nie przez
  okres 12 mie­się­cy.
  1. Wydatkowanie środ­ków Pożyczki musi zostać nale­ży­cie udo­ku­men­to­wa­ne w ter­mi­nie do 180 dni od daty jej uru­cho­mie­nia.
  2. Udokumentowanie wydat­ko­wa­nia środ­ków Pożyczki na kosz­ty wyna­gro­dzeń, o któ­rych mowa w pkt.3 lit. b), powin­no nastę­po­wać suk­ce­syw­nie przez okres mak­sy­mal­nie do 15 mie­się­cy od momen­tu zatrud­nie­nia Pracownika (Pracowników).
  3. Za nale­ży­te udo­ku­men­to­wa­nie potwier­dza­ją­ce wydat­ko­wa­nie środ­ków Pożyczki zgod­nie z celem, na jaki zosta­ła udzie­lo­na, uzna­je się przed­ło­że­nie przez Pożyczkobiorcę: fak­tur, list płac lub innych doku­men­tów o rów­no­waż­nej war­to­ści dowo­do­wej.

Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie Pożyczki muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 

 1. mikro, małym lub śred­nim przed­się­bior­stwem w rozu­mie­niu prze­pi­sów załącz­ni­ka nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerw­ca 2014 r. uzna­ją­ce­go nie­któ­re rodza­je pomo­cy za zgod­ne z ryn­kiem wewnętrz­nym  w zasto­so­wa­niu art. 107 i 108 Traktatu ze zmia­na­mi,
 2. są oso­ba­mi fizycz­ny­mi, oso­ba­mi praw­ny­mi, albo jed­nost­ka­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi, nie­bę­dą­cy­mi oso­ba­mi praw­ny­mi, któ­rym wła­ści­wa usta­wa przy­zna­je zdol­ność praw­ną (w tym: pod­mio­ty roz­po­czy­na­ją­ce dzia­łal­ność gospo­dar­czą),
 3. pro­wa­dzą dzia­łal­ność gospo­dar­czą na tere­nie woje­wódz­twa pomor­skie­go,
 4. nie znaj­du­ją się w trud­nej sytu­acji w rozu­mie­niu pkt. 20 Wytycznych doty­czą­cych pomo­cy pań­stwa na rato­wa­nie i restruk­tu­ry­za­cję przed­się­biorstw nie­fi­nan­so­wych znaj­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.),
 5. nie pod­le­ga­ją wyklu­cze­niu z moż­li­wo­ści dostę­pu do środ­ków publicz­nych na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa lub wyklu­cze­niu takie­mu nie pod­le­ga­ją oso­by upraw­nio­ne do ich repre­zen­ta­cji,
 6. nie cią­ży na nich obo­wią­zek zwro­tu pomo­cy, wyni­ka­ją­cy z decy­zji Komisji Europejskiej uzna­ją­cej pomoc za nie­zgod­ną z pra­wem oraz ze wspól­nym ryn­kiem lub orze­cze­nia sądu kra­jo­we­go lub unij­ne­go,
 7. nie są wyklu­cze­ni, sto­sow­nie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grud­nia 2013 r. w spra­wie sto­so­wa­nia art. 107 i 108 Traktatu o funk­cjo­no­wa­niu Unii Europejskiej do pomo­cy de mini­mis.

Więcej infor­ma­cji oraz dane zgło­sze­nio­we — http://www.pfr.pomorskie.eu/