Pożyczka na rozwój

Pożyczka na rozwój

Prowadzisz małą fir­mę? Szukasz tanie­go kapi­ta­łu na inwe­sty­cje? Możesz zgło­sić się do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości po nisko­opro­cen­to­wa­ną „Pożyczkę na roz­wój”. Nabór wnio­sków potrwa do 5 listo­pa­da.

Każda inwe­sty­cja w roz­wój przed­się­bior­stwa to zysk dla fir­my. Polscy przed­się­bior­cy są tego świa­do­mi – choć lwią część sta­no­wią u nich inwe­sty­cje odtwo­rze­nio­we, to coraz więk­szy nacisk kła­dą na roz­wój ofer­ty pro­duk­to­wej i zwięk­sza­nie zdol­no­ści pro­duk­cyj­nych. Mogą przy tym liczyć na wspar­cie PARP pro­wa­dzo­ne w ramach pro­gra­mów ope­ra­cyj­nych ze środ­ków unij­nych, pro­gra­mów kra­jo­wych, a od 27 lip­ca tak­że środ­ków budże­tu pań­stwa w ramach pilo­ta­żo­we­go pro­gra­mu „Pożyczka na roz­wój”.

Adresatami pro­gra­mu są przed­się­bior­cy z sek­to­ra małych firm oraz mikro­przed­się­bior­stwa poszu­ku­ją­ce kapi­ta­łu na roz­sze­rze­nie swo­jej ofer­ty, a tak­że jako­ści dostęp­nych w niej pro­duk­tów, zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści pro­duk­cji oraz moder­ni­za­cję par­ku maszy­no­we­go. Wystarczy, że pro­wa­dzą dzia­łal­ność gospo­dar­czą w Polsce od co naj­mniej dwóch lat*.

Pożyczka na roz­wój

Termin skła­da­nia wnio­sków: od 27 lip­ca do 5 listo­pa­da 2018 r.

Kwota pożycz­ki: od 100 tys. zł do 500 tys. zł

Oprocentowanie sta­łe: od 2,5% od 6%

Ocena wnio­sków pro­wa­dzo­na jest na bie­żą­co!

Nawet 500 tys. zł na 2,5% rocz­nie

Beneficjenci pro­gra­mu mogą otrzy­mać pożycz­kę w wyso­ko­ści od 100 do 500 tys. zł na inwe­sty­cję
w maszy­ny, urzą­dze­nia tech­nicz­ne czy narzę­dzia. Jeżeli wyma­ga tego pro­jekt, środ­ki mogą być prze­zna­czo­ne rów­nież na zakup opro­gra­mo­wa­nia, inte­gra­cję z par­kiem maszy­no­wym i sys­te­ma­mi IT funk­cjo­nu­ją­cy­mi już w przed­się­bior­stwie. Projekt powi­nien być zre­ali­zo­wa­ny w cią­gu 12 mie­się­cy od dnia zawar­cia umo­wy.

Tym co wyróż­nia „Pożyczkę na roz­wój” jest bar­dzo atrak­cyj­ne opro­cen­to­wa­nie (sta­ła sto­pa).
W zależ­no­ści od wyni­ku oce­ny kon­dy­cji finan­so­wej wnio­sko­daw­cy i przed­sta­wio­nej for­my zabez­pie­cze­nia spła­ty, może to być nawet 2,5% w ska­li roku (mak­sy­mal­nie 6%). Ocena finan­so­wa doko­ny­wa­na jest na pod­sta­wie spra­woz­dań finan­so­wych za ostat­nie 3 lata lub 2 lata, jeśli fir­ma dzia­ła kró­cej. Spłata może zostać roz­ło­żo­na mak­sy­mal­nie na 5 lat, przy czym fir­mom przy­słu­gu­je do
9 mie­się­cy karen­cji w spła­cie kapi­ta­łu. Wkład wła­sny przed­się­bior­cy  powi­nien sta­no­wić co naj­mniej 20% kwo­ty pożycz­ki.

Bonus za sumien­ność

Dodatkowym atu­tem dla pożycz­ko­bior­ców jest bonus za zre­ali­zo­wa­nie całe­go pro­jek­tu zgod­nie
z umo­wą i opi­sem przed­sta­wio­nym we wnio­sku. Po spła­cie co naj­mniej 90% pożycz­ki zgod­nie
z har­mo­no­gra­mem (lub wcze­śniej), przed­się­bior­ca uzy­sku­je dota­cję w wyso­ko­ści 10% war­to­ści pożycz­ki (mak­sy­mal­nie 40 tys. zł).

Wnioski w pro­gra­mie „Pożyczka na roz­wój” nale­ży skła­dać przez Generator Wniosków na stro­nie PARP. Ich oce­na odby­wa się raz
w mie­sią­cu i obej­mu­je apli­ka­cje zło­żo­ne do pią­te­go dnia dane­go mie­sią­ca.

*Szczegółowe infor­ma­cje na temat zasad wybo­ru pro­jek­tów oraz prze­pro­wa­dza­nia kon­kur­su znaj­du­ją się na stro­nie: www.parp.gov.pl/pozyczka-na-rozwoj

Pytania moż­na prze­sy­łać za pośred­nic­twem for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go dostęp­ne­go na stro­nie pod­dzia­ła­nia. Wyjaśnień doty­czą­cych kon­kur­su udzie­la rów­nież Informatorium PARP, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia kie­ro­wa­ne na adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej: info@parp.gov.pl oraz tele­fo­nicz­nie pod nume­ra­mi 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.