Posumowanie Międzynarodowej Konferencji na temat technologii wodorowych

Posumowanie Międzynarodowej Konferencji na temat technologii wodorowych

Międzynarodowa Konferencja PCHET 2, któ­ra odby­ła się w dniu 1 paź­dzier­ni­ka 2019 roku w Pomorskim Parku Technologicznym w Gdyni zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na po raz dru­gi przez Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych. Zgromadziła pra­wie 300 uczest­ni­ków repre­zen­tu­ją­cych bar­dzo sze­ro­kie i róż­no­rod­ne śro­do­wi­sko gospo­dar­cze, nauko­wo badaw­cze i admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej.

W tej edy­cji kon­fe­ren­cji zapre­zen­to­wa­no spek­trum zagad­nień zwią­za­nych z zasto­so­wa­niem tech­no­lo­gii wodo­ro­wych w trans­por­cie i ener­ge­ty­ce, dys­ku­to­wa­no na temat luk legi­sla­cyj­nych, moż­li­wo­ści finan­so­wa­nia oraz pre­zen­to­wa­no mode­le biz­ne­so­we wyko­rzy­stu­ją­ce wodór jako nośnik ener­gii.

 

Kulminacyjnym wyda­rze­niem kon­fe­ren­cji było ogło­sze­nie przez Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych pro­gra­mu Pomorskiej Doliny Wodorowej.

Program został zaini­cjo­wa­ny pod­pi­sa­niem dekla­ra­cji o współ­pra­cy sze­ro­kie­go śro­do­wi­ska inte­re­sa­riu­szy, któ­rzy zade­kla­ro­wa­li udział i wspar­cie pro­gra­mu. Sygnatariuszami dekla­ra­cji są:

  • Województwo Pomorskie
  • Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych
  • Gmina Miasta Gdynia
  • PKP Energetyka S.A.
  • Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
  • Rada Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obsza­ru Technologie off-sho­re i por­to­wo-logi­stycz­ne (ISP1)
  • Rada Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obsza­ru Technologie eko­efek­tyw­ne w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie (ISP3)
  • Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot.

Pomorska Dolina Wodorowa ma na celu stwo­rze­nie warun­ków do peł­ne­go wdro­że­nia na Pomorzu trans­por­tu opar­te­go o „zie­lo­ny” wodór, czy­li wodór uzy­ska­ny z odna­wial­nych źró­deł ener­gii. Wymiernymi rezul­ta­ta­mi pro­gra­mu będzie reali­za­cja pro­jek­tu „Hy-way to Hel”, czy­li orga­ni­za­cja trans­por­tu szy­no­we­go i mor­skie­go do Helu zasi­la­ne­go wodo­rem oraz uru­cho­mie­nie eko­sys­te­mu zdol­ne­go do dostar­cze­nia mini­mum 2000 ton „zielonego”wodoru rocz­nie na potrze­by trans­por­tu publicz­ne­go. Program ten ma rów­nież zbu­do­wać trwa­łą zdol­ność do dal­szej roz­bu­do­wy zdol­no­ści dostaw „zie­lo­ne­go” wodo­ru i wdra­ża­nia trans­por­tu opar­te­go o wodór. Program Pomorska Dolina Wodorowa jest w peł­ni zgod­na z Inteligentnymi Specjalizacjami Pomorza.

Liczymy, że nasza ini­cja­ty­wa sta­nie się sil­nym bodź­cem do roz­wo­ju tech­no­lo­gii wodo­ro­wych w trans­por­cie i ener­ge­ty­ce, zwłasz­cza wyko­rzy­sta­nia zaso­bów ener­gii elek­trycz­nej z OZE nie tyl­ko na Pomorzu, ale tak­że zachę­ci­my inne regio­ny do podą­ża­nia naszym tro­pem. Zachęcamy do sko­rzy­sta­nia z naszych doświad­czeń. – powie­dział Tomasz Pelc, czło­nek Klastra, Prezes zarzą­du fir­my Nexus Consultants.

Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Wodorowych powstał w 2017 roku. Głównym ini­cja­to­rem powo­ła­nia kla­stra była Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, któ­ra obec­nie jest admi­ni­stra­to­rem kla­stra.

Klaster wcho­dzi w nowy etap swo­je­go roz­wo­ju. Po wie­lu mie­sią­cach prac kon­cep­cyj­nych i kon­sul­ta­cji w łonie kla­stra oraz samo­rzą­du Województwa Pomorskiego uru­cha­mia­my pio­nier­ski pro­gram na ska­lę Polski. Bazujemy na wzor­cach, któ­re spraw­dza­ją się w Europie Zachodniej. Chcemy wejść w nurt finan­so­wa­nia przy­go­to­wy­wa­ne­go przez Unię Europejską w nowej per­spek­ty­wie. Program Pomorskiej Doliny Wodorowej odpo­wia­da tak­że na sze­reg wyzwań, cho­ciaż­by takich jak ocie­ple­nie kli­ma­tu. W kla­strze mamy repre­zen­tan­tów firm tech­no­lo­gicz­nych, któ­re są goto­we spro­stać wyma­ga­niom pro­gra­mu i dostar­czyć potrzeb­ne ilo­ści „zielonego”wodoru.  – Powiedział Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Administratora Klastra.

Program będzie tak­że oddzia­ły­wał na sze­reg innych obsza­rów, w tym pra­ce badaw­czo roz­wo­jo­we poprzez zaan­ga­żo­wa­nie pol­skich uczel­ni w tym sze­ro­kie wyko­rzy­sta­nie poten­cja­łu Politechniki Gdańskiej oraz otwie­ra moż­li­wo­ści stwo­rze­nia nowe­go zawo­du tech­ni­ka i inży­nie­ra o kom­pe­ten­cjach nie­zbęd­nych do budo­wy i eks­plo­ata­cji insta­la­cji wodo­ro­wych.

Technologie wodo­ro­we wyka­zu­ją doj­rza­łość tech­no­lo­gicz­ną. Są to tech­no­lo­gie zna­ne od lat i sto­so­wa­ne rów­nie w pol­skim prze­my­śle. Polska jest 5 pro­du­cen­tem wodo­ru na świe­cie. Jest to tech­no­lo­gia spraw­dzo­na i bez­piecz­na. Ważne dla powo­dze­nia pro­jek­tu Hy-way to Hel będzie też sze­ro­ko zakro­jo­na pro­mo­cja tego rodza­ju tech­no­lo­gii w spo­łe­czeń­stwie i prze­ko­na­nie ludzi, że jest to czy­ste i bez­piecz­ne pali­wo przy­szło­ści – powie­dział Marek Foltynowicz, eks­pert ds. wodo­ru w Grupie Lotos.

Organizatorzy zapo­wie­dzie­li kon­fe­ren­cję za rok, jed­nak już teraz zapra­sza­ją do współ­pra­cy fir­my dostar­cza­ją­ce tech­no­lo­gię oraz insty­tu­cje zain­te­re­so­wa­ne zasto­so­wa­nie wodo­ru w trans­por­cie publicz­nym.