Pomorska Dolina Wodorowa – wdrożenie innowacyjnego programu na terenie Polski

Pomorska Dolina Wodorowa – wdrożenie innowacyjnego programu na terenie Polski

                                       

W trak­cie II edy­cji Polskiej Konferencji PCHET o zna­cze­niu mię­dzy­na­ro­do­wym zapre­zen­to­wa­no spek­trum zagad­nień zwią­za­nych z zasto­so­wa­niem tech­no­lo­gii wodo­ro­wych w trans­por­cie i ener­ge­ty­ce, dys­ku­to­wa­no na temat luk legi­sla­cyj­nych, moż­li­wo­ści finan­so­wa­nia oraz pre­zen­to­wa­no mode­le biz­ne­so­we wyko­rzy­stu­ją­ce wodór jako nośnik ener­gii.

Ogłoszony został pro­gram Pomorskiej Doliny Wodorowej, któ­re­go koor­dy­na­to­rem jest Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych.

Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych wystą­pił z ini­cja­ty­wą budo­wy Pomorskiej Doliny Wodorowej, umoż­li­wia­ją­cej wyko­rzy­sta­nie poten­cja­łu w zakre­sie pro­duk­cji paliw wodo­ro­wych oraz zapew­nie­nia ich wyko­rzy­sta­nia w szcze­gól­no­ści w zasto­so­wa­niach trans­por­to­wych.

Kluczowi part­ne­rzy, w szcze­gól­no­ści samo­rzą­dy lokal­ne, w tym te zrze­szo­ne w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz pod­mio­ty gospo­dar­cze, takie jak Grupa Lotos S.A., PKP Energetyka S.A., Energa S.A.  dekla­ru­ją wolę reali­za­cji w zakre­sie swo­ich zadań i kom­pe­ten­cji przed­się­wzięć wno­szą­cych wkład we wdra­ża­nie ini­cja­ty­wy two­rze­nia Pomorskiej Doliny Wodorowej.

Szacowany poten­cjał pro­gra­mu to co naj­mniej 2 000 ton wodo­ru rocz­nie oraz 15% udzia­łu wodo­ru jako pali­wa w trans­por­to­wym mik­sie ener­ge­tycz­nym woje­wódz­twa pomor­skie­go do 2030 roku.