Pomoc dla przedsiębiorców zatrudniających obcokrajowców

Pomoc dla przedsiębiorców zatrudniających obcokrajowców

Dzięki aktyw­no­ści Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Pana Andrzeja Spikera – pomor­scy przed­się­bior­cy zatrud­nia­ją­cy obco­kra­jow­ców, mogą zwra­cać się po szyb­ką pomoc w for­mal­nym prze­dłu­że­niu zezwo­le­nia na pra­cę w Polsce.

W tej szcze­gól­nej sytu­acji pro­si­my o kon­takt z zaj­mu­ją­cą  się spra­wa­mi pozwo­leń na pobyt i pozwo­leń na pra­cę dla cudzo­ziem­ców Panią Dyrektor Anną Godyńską,  nr tele­fo­nu: 505 500 288.