Polityka prywatności

CIASTECZKA

Nasz Serwis, jak więk­szość witryn inter­ne­to­wych, korzy­sta z tzw. pli­ków cookies (cia­ste­czek). Pliki te:

 • są zapi­sy­wa­ne w pamię­ci Twojego urzą­dze­nia (kom­pu­te­ra, tele­fo­nu, itd.);
 • umoż­li­wia­ją Ci, m.in., korzy­sta­nie ze wszyst­kich funk­cji Serwisu;
 • nie powo­du­ją zmian w usta­wie­niach Twojego urzą­dze­nia.

Korzystając z odpo­wied­nich opcji Twojej prze­glą­dar­ki, w każ­dej chwi­li możesz:

 • usu­nąć pli­ki cookies,
 • blo­ko­wać wyko­rzy­sta­nie pli­ków cookies w przy­szło­ści.

W tym Serwisie cia­stecz­ka wyko­rzy­sty­wa­ne są do celów:

 • zapa­mię­ty­wa­nia infor­ma­cji o Twojej sesji,
 • sta­ty­stycz­nych,
 • mar­ke­tin­go­wych,
 • udo­stęp­nia­nia funk­cji Serwisu.

Aby dowie­dzieć się, jak zarzą­dzać pli­ka­mi cookies, w tym jak wyłą­czyć ich obsłu­gę w Twojej prze­glą­dar­ce, możesz sko­rzy­stać z pli­ku pomo­cy Twojej prze­glą­dar­ki. Z infor­ma­cja­mi na ten temat możesz zapo­znać się wci­ska­jąc kla­wisz F1 w prze­glą­dar­ce. Ponadto odpo­wied­nie wska­zów­ki znaj­dziesz na nastę­pu­ją­cych pod­stro­nach, w zależ­no­ści od prze­glą­dar­ki, któ­rej uży­wasz:

Jeśli nie wyłą­czysz wyko­rzy­sty­wa­nia pli­ków cookies w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki, ozna­cza to, że wyra­żasz zgo­dę na ich wyko­rzy­sta­nie.

Więcej infor­ma­cji o cia­stecz­kach znaj­dziesz w Wikipedii.

RODO / GDPR

Administratorem ww. danych oso­bo­wych będzie Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza w Gdańsku z sie­dzi­bą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 472D. Możesz się z nią skon­tak­to­wać za pośred­nic­twem: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. 583052325.

Podanie danych jest dobro­wol­ne. Jeżeli jed­nak nie podasz swo­je­go adre­su e-mail, nie będzie­my mogli przy­sy­łać Ci new­slet­te­ra. Dane, któ­re poda­jesz, będą wyko­rzy­sty­wa­ne wyłącz­nie w celu prze­sy­ła­nia na poda­ny przez Ciebie e-mail Newslettera opra­co­wy­wa­ne­go przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza. Będą one prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie udzie­lo­nej przez Ciebie zgo­dy. Zgodę tę możesz w każ­dej chwi­li cof­nąć, rezy­gnu­jąc z otrzy­my­wa­nia Newslettera. Cofnięcie zgo­dy nie będzie mia­ło jed­nak wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re mia­ło miej­sce wcze­śniej, tj. przed jej cof­nię­ciem.

W każ­dym cza­sie możesz żądać od Administratora dostę­pu do swo­ich danych oraz ich spro­sto­wa­nia. W przy­pad­kach okre­ślo­nych w RODO możesz żądać usu­nię­cia danych lub ogra­ni­cze­nia ich prze­twa­rza­nia lub zażą­dać prze­nie­sie­nia danych.  Jeżeli sądzisz, że prze­twa­rza­nie Twoich danych naru­sza RODO, możesz wnieść skar­gę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Newsletter będzie roz­sy­ła­ny za pośred­nic­twem plat­for­my inter­ne­to­wej MailChimp (USA), więc Twoje dane będą zapi­sa­ne w bazie sys­te­mu MailChimp i prze­cho­wy­wa­ne na ser­we­rze znaj­du­ją­cym się w USA z zacho­wa­niem pozio­mu ochro­ny danych wyma­ga­ne­go przez RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W ramach stro­ny inter­ne­to­wej www.rigp.pl funk­cjo­nu­ją narzę­dzia, za pomo­cą mogą Państwo nam poda­wać swo­je dane oso­bo­we. Poniżej przed­sta­wia­my Państwu zasa­dy, na któ­rych te dane są przez nas prze­twa­rza­ne.

1.     DEFINICJE

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH/ADMINISTRATOR – Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z sie­dzi­bą w Gdańsku

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27.04.2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogó­le roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych)

2.     JAK MOŻNA SIĘ Z SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Z Administratorem Danych Osobowych (tj. z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza z sie­dzi­bą w Gdańsku) mogą Państwo kon­tak­to­wać się listow­nie, tele­fo­nicz­nie lub za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej z wyko­rzy­sta­niem nastę­pu­ją­cych danych:

 • e-mail: rodo@rigp.pl,
 • tel.: 583052325,
 • adres: ul. Grunwaldzka 472D, Gdańsk

3.     W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

W ramach stro­ny inter­ne­to­wej prze­twa­rza­my:

1)      Dane oso­bo­we człon­ków Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza — w celu umoż­li­wie­nia im korzy­sta­nia z kon­ta użyt­kow­ni­ka na stro­nie inter­ne­to­wej www.rigp.pl,

2)      Dane oso­bo­we zbie­ra­ne przy zapi­sy­wa­niu się na new­slet­ter (adres e-mail) — w celu roz­sy­ła­nia new­slet­te­ra zain­te­re­so­wa­nym oso­bom, któ­re wyra­żą na to zgo­dę,

3)      Dane oso­bo­we zbie­ra­ne przy wypeł­nie­niu for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go lub ode­bra­niu wia­do­mo­ści e-mail — w celu komu­ni­ka­cji z oso­ba­mi, któ­re chcą się z nami skon­tak­to­wać.

4.     INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

a)      W RAMACH KONTA UŻYTKOWNIKA NA STRONIE INTERNETOWEJ

a)      Na jakiej pod­sta­wie prze­twa­rza­my dane oso­bo­we?

W związ­ku z człon­kow­stwem w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza w Gdańsku mogą Państwo korzy­stać z kon­ta na naszej stro­nie inter­ne­to­wej, któ­re słu­żyć będzie m.in. do wymia­ny infor­ma­cji zwią­za­nych z człon­ko­stwem w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza. Rejestrując takie kon­to, zawie­ra­ją z nami Państwo umo­wę o jego pro­wa­dze­nie. W ramach kon­ta prze­twa­rza­my Państwa dane, ponie­waż jest to nie­zbęd­ne do reali­za­cji takiej umo­wy. Pozwala nam na to art. 6 ust. 1 pkt. A RODO.

b)      Jakie pra­wa przy­słu­gu­ją Państwu w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych?

Mają Państwo pra­wo do:

 • Żądania od Administratora dostę­pu do swo­ich danych oso­bo­wych
 • Sprostowania danych oso­bo­wych
 • Usunięcia danych oso­bo­wych
 • Ograniczenia prze­twa­rza­nia  danych oso­bo­wych
 • Przeniesienia danych oso­bo­wych

c)       Jak dłu­go będzie­my prze­twa­rzać dane oso­bo­we?

 • Dane oso­bo­we zwią­za­ne z kon­tem na stro­nie inter­ne­to­wej, będą prze­twa­rza­ne do cza­su zamknięcia/usunięcia przez Państwa takie­go kon­ta albo do cza­su usta­nia Państwa człon­kow­stwa w Izbie.
 • Dane oso­bo­we, któ­re są prze­twa­rza­ne w związ­ku z Państwa człon­ko­stwem w  Izbie, będą prze­twa­rza­ne przez okres do 3 lat od cza­su zakoń­cze­nia Państwa człon­ko­stwa w Izbie.

d)      Czy poda­nie danych jest obo­wiąz­ko­we?

 • Podanie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne. Podanie danych oso­bo­wych jest jed­nak nie­zbęd­ne, aby­śmy mogli pro­wa­dzić dla Państwa kon­to.

e)      Kto jest odbior­cą danych oso­bo­wych?

 • Dostęp do danych oso­bo­wych obję­tych kon­tem mogą mieć fir­my hostin­go­we.

b)      W RAMACH USŁUGI NEWSLETTERA

a)      Na jakiej pod­sta­wie prze­twa­rza­my dane oso­bo­we?

 • Dane, któ­re poda­ją nam Państwo, zapi­su­jąc się na listę sub­skryp­cyj­ną new­slet­te­ra, bedą wyko­rzy­sty­wa­ne wyłącz­nie w celu prze­sy­ła­nia Państwu, na poda­ny przez Państwa adres e-mail, new­slet­te­ra opra­co­wy­wa­ne­go przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza. Dane te będą  prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie udzie­lo­nej przez Państwa zgo­dy. Pozwala nam na to art. 6 ust. 1 pkt. a RODO.
 • zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych mogą Państwo cof­nąć w każ­dym cza­sie, rezy­gnu­jąc z otrzy­my­wa­nia new­slet­te­ra. Cofnięcie zgo­dy nie będzie mia­ło jed­nak wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re mia­ło miej­sce wcze­śniej, tj. przed jej cof­nię­ciem. Zgodę moż­na naj­ła­twiej cof­nąć, kli­ka­jąc w link zawar­ty w każ­dej wia­do­mo­ści z new­slet­te­rem.

f)        Jakie pra­wa przy­słu­gu­ją Państwu w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych?

Mają Państwo pra­wo do:

 • Żądania od Administratora dostę­pu do swo­ich danych oso­bo­wych
 • Sprostowania danych oso­bo­wych
 • Usunięcia danych oso­bo­wych
 • Ograniczenia prze­twa­rza­nia  danych oso­bo­wych
 • Przeniesienia danych oso­bo­wych

b)      Jak dłu­go będzie­my prze­twa­rzać dane oso­bo­we?

 • Do cza­su cof­nię­cia zgo­dy
 • Do cza­su zaprze­sta­nia wyda­wa­nia i roz­sy­ła­nia new­slet­te­ra

w zależ­no­ści od tego, któ­ra z ww. oko­licz­no­ści wystą­pi wcze­śniej.

c)       Czy poda­nie danych jest obo­wiąz­ko­we?

Podanie danych jest dobro­wol­ne. Jeżeli jed­nak nie poda­dzą nam Państwo danych do wysył­ki new­slet­te­ra, nie będzie­my mogli świad­czyć dla Państwa takiej usłu­gi.

d)      Kto jesz­cze jest odbior­cą danych oso­bo­wych?

Newsletter jest roz­sy­ła­ny za pośred­nic­twem plat­for­my inter­ne­to­wej MailChimp (USA), więc dane będą zapi­sa­ne w bazie sys­te­mu MailChimp i prze­cho­wy­wa­ne na ser­we­rze znaj­du­ją­cym się w USA z zacho­wa­niem pozio­mu ochro­ny danych wyma­ga­ne­go przez RODO.

c)       W RAMACH KOMUNIKACJI/KORESPODNENCJI Z PAŃSTWEM

a)      Na jakiej pod­sta­wie prze­twa­rza­my dane oso­bo­we?

Jeżeli otrzy­ma­my od Państwa wia­do­mość dro­gą elek­tro­nicz­ną lub za pośred­nic­twem for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go, żeby na nią odpo­wie­dzieć, musi­my prze­twa­rzać poda­ne przez Państwa dane. Pozwala nam na to art. 6 ust. 1 pkt. f RODO. Przetwarzanie jest nie­zbęd­ne do celów, któ­re wyni­ka­ją z praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów reali­zo­wa­nych przez nas. Takim inte­re­sem jest udzie­la­nie infor­ma­cji, któ­rych Państwo od nas ocze­ku­ją, komu­ni­ka­cja z peten­ta­mi, poten­cjal­ny­mi kon­tra­hen­ta­mi lub oso­ba­mi zain­te­re­so­wa­ny­mi człon­kow­stwem w naszej orga­ni­za­cji.

g)      Jakie pra­wa przy­słu­gu­ją Państwu w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych?

Mają Państwo pra­wo do:

 • Żądania od Administratora dostę­pu do swo­ich danych oso­bo­wych
 • Sprostowania danych oso­bo­wych
 • Usunięcia danych oso­bo­wych
 • Ograniczenia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych
 • Wniesienia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych
 • Przeniesienia danych oso­bo­wych

b)      Jak dłu­go będzie­my prze­twa­rzać dane oso­bo­we?

 • Państwa dane będą prze­twa­rza­ne przez okres pro­wa­dze­nia kore­spon­den­cji. Później będą archi­wi­zo­wa­ne przez okres do 3 lat.

c)       Czy poda­nie danych jest obo­wiąz­ko­we?

 • Podanie danych jest dobro­wol­ne, jest jed­nak nie­zbęd­ne, jeże­li chcą się Państwo z nami skon­tak­to­wać.

d)      Kto jest odbior­cą danych oso­bo­wych?

 • Dane oso­bo­we, któ­re otrzy­mu­je­my od Państwa w celach komu­ni­ka­cji, nie będą niko­mu udo­stęp­nia­ne.

5.     JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

 • W ramach stro­ny inter­ne­to­wej prze­twa­rza­my dane zwy­kłe: imię, nazwi­sko, numer tele­fo­nu, adres e-mail.
 • Zakres prze­twa­rza­nych danych wyni­ka z celu, w któ­rym dane są zbie­ra­ne i prze­twa­rza­ne.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJIPROFILOWANIE

Nie podej­mu­je­my żad­nych decy­zji w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny. Nie sto­su­je­my pro­fi­lo­wa­nia.

7.     NA CZYM POLEGA PRAWO ŻĄDANIA DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH?

W każ­dym cza­sie mogą Państwo zwró­cić się do nas  zapy­ta­niem, czy prze­twa­rza­ne są Państwa dane oso­bo­we, jakie dane i w jaki spo­sób. Takie zapy­ta­nia moż­na kie­ro­wać do nas na adres e-mail: rodo@rigp.pl.

8.     NA CZYM POLEGA SPROSTOWANIE DANYCH OSOBOWYCH?

 • Jeżeli Państwa dane oso­bo­we, któ­re prze­twa­rza­my są nie­pra­wi­dło­we, pro­si­my o kon­takt w tej spra­wie, np. przez prze­sła­nie wia­do­mo­ści e-mail na adres rodo@rigp.pl.
 • Na Państwa proś­bę nie­zwłocz­nie spro­stu­je­my wszel­kie nie­pra­wi­dło­wo­ści.
 • Mogą Państwo rów­nież zgło­sić do nas żąda­nie uzu­peł­nie­nia nie­kom­plet­nych danych.

9.     NA CZY POLEGA USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH?

RODO okre­śla sytu­acje, w któ­rych mogą Państwo żądać od nas nie­zwłocz­ne­go usu­nię­cia danych oso­bo­wych, a my mamy obo­wią­zek nie­zwłocz­nie takie żąda­nie speł­nić. Takie żąda­nie mogą Państwo zgło­sić przede wszyst­kim w nastę­pu­ją­cych sytu­acjach:

 • Jeżeli Państwa dane oso­bo­we nie są już nam potrzeb­ne do celów, w któ­rych zosta­ły zabra­ne,
 • Jeżeli cof­nę­li Państwo zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych
 • Jeżeli zgło­si­li Państwo sprze­ciw wobec
 • Jeżeli dane są prze­twa­rza­ne nie­zgod­nie z pra­wem

Żądanie usu­nię­cia danych oso­bo­wych moż­na prze­sy­łać dro­gą elek­tro­nicz­ną na adres rodo@rigp.pl.

10.NA CZYM POLEGA OGRANICZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

RODO okre­śla sytu­acje, w któ­rym mogą Państwo żądać od nas ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych. Takie żąda­nie mogą Państwo zgło­sić np., jeże­li kwe­stio­nu­ją Państwo pra­wi­dło­wość danych oso­bo­wych (na okres pozwa­la­ją­cy nam je spraw­dzić) albo gdy prze­twa­rza­nie jest nie­zgod­ne z pra­wem, ale nie żąda­ją Państwo usu­nię­cia, a tyl­ko ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia.

Żądanie ogra­ni­cze­nia danych oso­bo­wych moż­na prze­sy­łać dro­gą elek­tro­nicz­ną na adres rodo@rigp.pl.

11.NA CZYM POLEGA SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

W każ­dym cza­sie mogą Państwo wnieść sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, któ­re prze­twa­rza­my z uwa­gi na nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res (tj. danych, któ­re prze­twa­rza­my w celu komu­ni­ka­cji z Państwem).

Sprzeciw moż­na wysy­łać do nas dro­gą elek­tro­nicz­ną na adres rodo@rigp.pl.

12.NA CZYM POLEGA PRZENIESIENIE DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z RODO mają Państwo pra­wo otrzy­mać od nas w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym, powszech­nie uży­wa­nym for­ma­cie dane oso­bo­we, któ­re od Państwa otrzy­ma­li­śmy, i któ­re prze­twa­rza­my na pod­sta­wie zgo­dy (czy­li w celu wysył­ki new­slet­te­ra) lub na pod­sta­wie umo­wy (czy­li w celu pro­wa­dze­nia kon­ta użyt­kow­ni­ka). Mogą Państwo od nas rów­nież żądać, aby­śmy te dane prze­sła­li bez­po­śred­nio inne­mu admi­ni­stra­to­ro­wi.

Takie żąda­nia mogą Państwo zgła­szać dro­gą elek­tro­nicz­ną na adres: rodo@rigp.pl.

13.INFORMACJEPRAWIE WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli sądzą Państwo, że prze­twa­rza­nie przez nas danych oso­bo­wych, naru­sza RODO, mogą Państwo wnieść skar­gę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14.BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Bezpieczeństwo Państwa danych oso­bo­wych jest dla nas prio­ry­te­tem. Dokładamy wszel­kich sta­rań, aby zapew­nić peł­ną ich ochro­nę.

PLIKI COOKIES

Pobierz PDF