Podsumowanie wydarzeń Inteligentnych Specjalizacji Pomorza nr 3

Podsumowanie wydarzeń Inteligentnych Specjalizacji Pomorza nr 3

 

Szanowni Państwo,

Wraz z zakoń­cze­niem okre­su waka­cyj­ne­go, kon­ty­nu­uje­my cykl wyda­rzeń onli­ne, któ­rych celem jest wspar­cie sygna­ta­riu­szy oraz innych pod­mio­tów poprzez wie­dzę eks­perc­ką w zakre­sie zain­te­re­so­wa­nia Inteligentnych Specjalizacji Pomorza nr 3. Pierwszym z wyda­rzeń był webi­nar, zre­ali­zo­wa­ny w dniu 17 wrze­śnia, pt. „Praktyczny model funk­cjo­no­wa­nia wysp ener­ge­tycz­nych – aspek­ty orga­ni­za­cyj­ne, tech­no­lo­gicz­ne i tary­fo­we”, z udzia­łem eks­per­tów – dr. Inż. Mirosława Własa, z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Jakuba Goryszewskiego z fir­my Vis Serwis oraz przed­sta­wi­cie­li fir­my Fortum – Bartosza Wrony oraz Piotra Tatarka. Zapis spo­tka­nia dostęp­ny jest na pro­fi­lu RIGP, na por­ta­lu Facebook — SPRAWDŹ.

W dniach 23 i 28 wrze­śnia, RIGP jako lider ISP3, na zapro­sze­nie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, uczest­ni­czył w kon­fe­ren­cji INFOSHARE 2020. Organizowane wyda­rze­nia odby­wa­ły się na wir­tu­al­nym sto­isku UMWP. Dnia 23 wrze­śnia, odby­ła się deba­ta, będą­ca wspól­nym przed­się­wzię­ciem lide­rów ISP1 „Technologie offsho­re i por­to­wo-logi­stycz­ne” – Inkubator STARTER oraz ISP3, pt. „Bieżące wyzwa­nia tech­no­lo­gicz­ne w bran­ży offsho­re”. W wyda­rze­niu udział wzię­li przed­sta­wi­cie­le Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, Rumia Invest Park, inwe­sto­ra z obsza­ru mor­skiej ener­ge­ty­ki wia­tro­wej – fir­my Polenergia, Energa OZE, Klastra Grupa Bezpieczny Bałtyk oraz fir­my Mostostal.

Konferencja INFOSHARE 2020 sta­no­wi­ła rów­nież ramy wyda­rze­nia, któ­re odby­ło się w dniu 28 wrze­śnia, pod­czas dnia poświę­co­ne­go Inteligentnym Specjalizacjom Pomorza nr 3. Na sto­isku wir­tu­al­nym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego miał miej­sce blok pre­zen­ta­cji, pt. „Rozwój tech­no­lo­gii dla inno­wa­cyj­nej ener­ge­ty­ki”. Gośćmi wyda­rze­nia byli Grzegorz Pawelec z orga­ni­za­cji Hydrogen Europe, Łukasz Porzuczek z Grupy GeoFusion/Klastra Grupa Bezpieczny Bałtyk oraz Jakub Goryszewski z Vis Serwis .

W paź­dzier­ni­ku pla­no­wa­ne są dodat­ko­wo dwa webi­na­ry poświę­co­ne budow­nic­twu nisko­ener­ge­tycz­ne­mu oraz budo­wie wysp ener­ge­tycz­nych w opar­ciu o lokal­ne sie­ci cie­płow­ni­cze.

Zapraszamy do obser­wo­wa­nia pro­fi­li RIGP na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych: FacebookLinkedIn.