Podsumowanie Walnego Zgromadzenia

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia

Serdecznie dzię­ku­je­my za wspól­ny udział w Walnym Zgromadzeniu człon­ków Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

Bardzo się cie­szy­my, że mogli­śmy wspól­nie spę­dzić ten czas.