Podsumowanie Seminarium „Własna działalność w Stanach Zjednoczonych? Wszystkie kwestie prawne, o których musisz wiedzieć”

Podsumowanie Seminarium „Własna działalność w Stanach Zjednoczonych? Wszystkie kwestie prawne, o których musisz wiedzieć”

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zor­ga­ni­zo­wa­ła w ramach pro­gra­mu Pomorski Broker Eksportowy semi­na­rium doty­czą­ce ryn­ku Stanów Zjednoczonych. Ekspertem, któ­ry dzie­lił się z przed­się­bior­ca­mi swo­ją wie­dzą był Pan Michał Baumert, licen­cjo­no­wa­ny praw­nik w sta­nie Illinois, spe­cja­li­zu­ją­cy się w pra­wie kor­po­ra­cyj­nym i ochro­ny wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej. Ukończył stu­dia praw­ni­cze na Uniwersytecie Georga Waszyngtona w Waszyngtonie oraz stu­dia infor­ma­tycz­ne na Uniwersytecie Roosevelta w Chicago. Michał Baumenrt pra­cu­je na co dzień w 600-oso­bo­wej Amerykańskiej kan­ce­la­rii praw­ni­czej Barnes & Thornburg, któ­ra udzie­la porad praw­nych i repre­zen­tu­je klien­tów Amerykańskich i mię­dzy­na­ro­do­wych na tere­nie Stanów Zjednoczonych.

Spotkanie otwo­rzył Broker Eksportowy Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Piotr Maksyś, przed­sta­wia­jąc ofer­tę pro­jek­tu świad­czo­ną przez jego part­ne­rów oraz aktu­al­nie pro­wa­dzo­ne nabo­ry.

Prezentacja Michała Baumerta była inte­rak­tyw­na, a w jej trak­cie uczest­ni­cy mogli zada­wać pyta­nia, któ­rych nie bra­ko­wa­ło. Ekspert omó­wił for­my dzia­łal­no­ści naj­bar­dziej odpo­wied­nie dla polskich/zagranicznych firm, któ­re myślą o aktyw­no­ści gospo­dar­czej w USA. Przedstawiał wady i zale­ty każ­dej z nich, tak by moż­na było doko­nać ade­kwat­ne­go, do ocze­ki­wań, wybo­ru.

Następnie uczest­ni­cy spo­tka­nia dys­ku­to­wa­li nt. mar­ki i jej eks­po­zy­cji na tym ryn­ku i odpo­wied­nie­go wybo­ru nazwy fir­my w reje­strze. Michał Baumert zazna­czył tak­że, że reko­men­do­wa­ne jest uzy­ska­nie wspar­cia lokal­nej fir­my księ­go­wej, tak by dopil­no­wać wszyst­kich wyma­ga­nych pra­wem for­mal­no­ści podat­ko­wych, któ­rych pod­sta­wy omó­wił, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia uczest­ni­ków semi­na­rium.

Kolejnym punk­tem pre­zen­ta­cji było pra­wo emi­gra­cyj­ne, jako pra­wo fede­ral­ne, obo­wią­zu­ją­ce w całych Stanach. Pan Michał omó­wił w tym zakre­sie bie­żą­cą poli­ty­kę rzą­du USA i pod­sta­wo­we doku­men­ty wizo­we.

Po prze­rwie kawo­wej i networ­kin­gu, roz­ma­wia­no o cłach i tary­fach, tak­że w kon­tek­ście glo­bal­nych ryn­ków, w tym EU i Chin. Rząd ame­ry­kań­ski pró­bu­je wal­czyć z impor­tem, jed­nak kon­su­men­ci na tym ryn­ku kupu­ję rekor­do­we ilo­ści pro­duk­tów z zagra­ni­cy.

Prawo paten­to­we jest osob­nym zagad­nie­niem o dość skom­pli­ko­wa­nych pro­ce­sach wery­fi­ka­cji i apli­ko­wa­nia o ochro­nę, z tego wzglę­du zale­ca­ne jest korzy­sta­nie z ame­ry­kań­skich firm w tym zakre­sie. Stany są bar­dzo „wraż­li­wym” kra­jem na prze­strze­ga­nie praw autor­skich i fir­my czę­sto wyko­rzy­stu­ją sądy do wal­ki o swo­ją wła­sność inte­lek­tu­al­ną, war­to więc wie­dzieć co jest, a co nie sta­no­wi przed­mio­tu zabez­pie­cze­nia i ochro­ny paten­to­wej, wzo­ru prze­my­sło­we­go, zna­ku towa­ro­we­go, zna­ku usłu­go­we­go i „Secret Formula” w USA. Niezwykle waż­ne jest spraw­dze­nie paten­tów i zna­ków towa­ro­wych, przed wej­ściem na rynek, co nie jest takie pro­ste i dość łatwe do pod­wa­że­nia przez ew. kon­ku­ren­cję, co może sta­no­wić pod­sta­wę spo­ru. Wymaga dokład­no­ści roze­zna­nia ryn­ku i sumien­no­ści w doku­men­ta­cji pro­ce­sów zabez­pie­cze­nia.

Na zakoń­cze­nie spo­tka­nia odby­ła się dys­ku­sja, a spo­tka­nie zakoń­czył networ­king z lun­chem.

Spotkanie odby­ło się 14 mar­ca 2019 r. w Hotelu Scandic w Gdańsku.

 

Materiały ze spo­tka­nia dostęp­ne poni­żej:

Własna dzia­łal­ność w Stanach Zjednoczonych

Zapraszamy na kolej­ne spo­tka­nie nt. ryn­ku USA i inne wyda­rze­nia eks­por­to­we w ramach nasze­go pro­jek­tu.