Podsumowanie konferencji wodorowej <span class=PCHET2020" />

Podsumowanie konferencji wodorowej PCHET2020

Powoli opa­da­ją emo­cje po 3 edy­cji kon­fe­ren­cji wodo­ro­wej PCHET2020, któ­ra odby­ła się 28 i 29 wrze­śnia. W tym roku  sytu­acja z COVID-19 zmu­si­ła nas do orga­ni­za­cji spo­tka­nia onli­ne i nauki dzia­ła­nia w zupeł­nie nowych warun­kach. Było to duże wyzwa­nie zarów­no dla orga­ni­za­to­rów, jak rów­nież dla pre­le­gen­tów. Śmiało może­my stwier­dzić, że for­mu­ła onli­ne wyda­rze­nia spraw­dzi­ła się i zamie­rza­my utrzy­mać ją w latach kolej­nych.

Rekordowa fre­kwen­cja na tego­rocz­nej edy­cji kon­fe­ren­cji świad­czy o rosną­cym zain­te­re­so­wa­niu kwe­stia­mi wodo­ru i prze­ko­nu­je, że orga­ni­zo­wa­nie tego typu wyda­rzeń jest potrzeb­ne.

Wiceminister Klimatu Ireneusz Zyska, doko­nu­jąc otwar­cia kon­fe­ren­cji, wyraź­nie wsparł  dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne przez Pomorska Dolinę Wodorową i zapro­sił do współ­pra­cy i kon­sul­ta­cji nad opra­co­wy­wa­ną Polską Strategią Wodorową. Wskazał, że Polską ener­ge­ty­kę cze­ka­ją duże zmia­ny w spo­so­bach pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej.

Wodór będzie stop­nio­wo sta­wał się jed­nym z klu­czo­wych źró­deł ener­gii wyko­rzy­sty­wa­nych w Unii Europejskiej i w nie­da­le­kiej przy­szło­ści rów­nież w Polsce. Wynika to nie tyl­ko z kwe­stii eko­lo­gicz­nych, takich jak reali­za­cja celów ogra­ni­cze­nia emi­sji gazów cie­plar­nia­nych, ale też z róż­ne­go rodza­ju moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia tego pali­wa nie tyl­ko w ener­ge­ty­ce, ale też w prze­my­śle, czy w trans­por­cie” – dodał Pełnomocnik Rządu ds. OZE.

Dyskusja pierw­sze­go dnia w sesji nauko­wo-tech­nicz­nej poka­za­ła moż­li­we dro­gi roz­wo­ju zasi­la­nia pojaz­dów wodo­rem, w tym spa­la­nie wodo­ru niż­szej jako­ści. Podczas sesji “Dobre prak­ty­ki w Europie” pozna­li­śmy przy­kła­dy pro­jek­tów god­nych naśla­do­wa­nia np: BIG HIT, nowych roz­wią­zań takich jak mały modu­ło­wy elek­tro­li­zer AEM fir­my Enapter, czy punkt tan­ko­wa­nia zie­lo­nym wodo­rem Solhub.

W kwe­stii inno­wa­cji tech­no­lo­gicz­nych swo­ją obec­ność moc­no zaak­cen­to­wa­ła nie­miec­ka fir­ma KEYOU zało­żo­na m.in. przez byłych inży­nie­rów BMW, któ­ra opra­co­wu­je tech­no­lo­gię kon­wer­sji sil­ni­ków wyso­ko­pręż­nych i iskro­wych na wodór, spa­la­ny w komo­rze sil­ni­ka. Tego same­go dnia Andrzej Szałek — dorad­ca zarzą­du Toyota Motor Poland zazna­czył rów­nież, że kon­cern będzie wal­czył o to, by ogni­wa pali­wo­we były obec­ne na ryn­ku samo­cho­dów oso­bo­wych.

Jednym z cie­kaw­szych pro­jek­tów zapre­zen­to­wa­nych pod­czas PCHET był HGaas, któ­re­go ideę świet­nie odda­je hasło „Wodór zawsze po dro­dze”. Projekt umoż­li­wia małym pro­du­cen­tom OZE inte­gra­cję oraz pro­duk­cję wodo­ru w tech­no­lo­gii power2gas. Następnie dys­ku­to­wa­no o pro­jek­cie Hy-way 2 Hel, pole­ga­ją­cym na wpro­wa­dze­niu na tra­sie Gdynia – Hel pocią­gu napę­dza­ne­go wodo­rem.

Poza tema­ta­mi zwią­za­ny­mi z roz­wo­jem tech­no­lo­gii wodo­ro­wych na kon­fe­ren­cji poru­szo­no rów­nież tema­ty doty­czą­ce kwe­stii legi­sla­cji.
Polska nie ma teraz regu­la­cji doty­czą­cych wodo­ru, choć pol­skie przed­się­bior­stwa mają cał­kiem spo­ro do zaofe­ro­wa­nia. Nasz kraj jest pią­tym pro­du­cen­tem wodo­ru w UE. Roczna pro­duk­cja wyno­si ponad milion ton i odpo­wia­da za ok. 14 proc. ryn­ku unij­ne­go.

Po raz pierw­szy w tej edy­cji zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy deba­tę doty­czą­cą spo­łecz­nej roli wodo­ru i prze­ko­na­li­śmy się, że koniecz­na jest dal­sza edu­ka­cja spo­łe­czeń­stwa ze szcze­gól­nym naci­skiem na mło­de poko­le­nia.

Powinniśmy zwięk­szyć świa­do­mość mło­de­go poko­le­nia doty­czą­cą tech­no­lo­gii wodo­ro­wych. Należy mówić o wodo­rze w kon­tek­ście dobrych prak­tyk i budo­wać rze­tel­ną wie­dzę” — pod­su­mo­wa­li sesję jej uczest­ni­cy.

Dziękujemy wszyst­kim za udział i zapra­sza­my do współ­pra­cy przy orga­ni­za­cji kolej­nej 4 edy­cji kon­fe­ren­cji. Wydarzenie poka­zu­je m.in., że war­to roz­ma­wiać i anga­żo­wać  fir­my do dys­ku­sji aby móc wspól­nie reali­zo­wać trans­for­ma­cję ener­ge­tycz­ną.