Podpisanie porozumienia i uruchomienie Klastra “Grupa Bezpieczny Bałtyk”

Podpisanie porozumienia i uruchomienie Klastra “Grupa Bezpieczny Bałtyk”

W pią­tek 7 lute­go w Gdyni powo­ła­no Klaster “Grupa Bezpieczny Bałtyk”, któ­re­go głów­nym celem będzie dzia­łal­ność na rzecz eko­lo­gii Morza Bałtyckiego poprzez roz­wój inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza peł­nić będzie rolę koor­dy­na­to­ra pro­jek­tu.

Podpisanie umo­wy doty­czą­cej  kla­stra “Grupa Bezpieczny Bałtyk” odby­ło się w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni. Porozumienie pod­pi­sa­ło 5 firm — lide­rem kla­stra zosta­ła Grupa GeoFusion, któ­ra pro­wa­dzi sztan­da­ro­wy pro­jekt pole­ga­ją­cy na opra­co­wa­niu uni­kal­nej w ska­li świa­ta inno­wa­cyj­nej tech­no­lo­gii loka­li­za­cji, wydo­by­cia i uniesz­ko­dli­wia­nia zato­pio­nych bojo­wych środ­ków che­micz­nych z wyko­rzy­sta­niem mobil­nej insta­la­cji pły­wa­ją­cej. W pro­jekt włą­czy­ły się rów­nież fir­my: Baltex Energia i Górnictwo Morskie, Baltex Górnictwo Morskie, Uxo Marine, Multitool Marine i Geo Ingenieurservice Polska.

Klaster zgod­nie ze swo­ją nazwą, zadba o bez­pie­czeń­stwo i eko­lo­gię Bałtyku poprzez m.in. eli­mi­na­cję zagro­żeń che­micz­nych i powo­jen­nych znaj­du­ją­cych się w tym akwe­nie.  

Wszyscy pono­si­my odpo­wie­dzial­ność za stan morza i zacho­wa­nie uni­kal­ne­go bał­tyc­kie­go eko­sys­te­mu dla przy­szłych poko­leń. Ta odpo­wie­dzial­ność spo­czy­wa nie tyl­ko na rzą­dach, na przed­się­bior­cach, fir­mach logi­stycz­nych czy ryba­kach, bez­po­śred­nio korzy­sta­ją­cych z boga­tych zaso­bów Bałtyku, lecz tak­że na nas samych” — powie­dział Łukasz Porzuczek, pre­zes spół­ki Grupy GeoFusion.

W ramach dzia­łal­no­ści kla­stra pla­no­wa­na jest rów­nież koope­ra­cja z kra­jo­wy­mi i zagra­nicz­ny­mi orga­ni­za­cja­mi i sie­cia­mi kla­stro­wy­mi, a tak­że dzia­ła­nia edu­ka­cyj­ne i pro­mo­cyj­ne. Prowadzone i wdra­ża­ne będą rów­nież pro­jek­ty badaw­czo-roz­wo­jo­we oraz wspól­ne inwe­sty­cje.

Najbardziej efek­tyw­ną for­mą współ­pra­cy nauki i gospo­dar­ki w Regionie Morza Bałtyckiego, są kla­stry nauko­wo-prze­my­sło­we oraz pro­jek­ty trans­na­ro­do­we, w któ­rych uczest­ni­czą przed­sta­wi­cie­le prze­my­słu, samo­rzą­dów gospo­dar­czych, uczel­ni i insty­tu­tów badaw­czych oraz samo­rzą­dów regio­nal­nych. Współdziałanie tych insty­tu­cji przy­czy­ni­ło się do syner­gii nauki i prak­ty­ki gospo­dar­czej w regio­nie” — pod­su­mo­wał Sławomir Halbryt, pre­zes RIGP.

W spo­tka­niu wzię­li udział przed­sta­wi­cie­le świa­ta nauki, poli­ty­ki i biz­ne­su. Nie zabra­kło rów­nież repre­zen­tan­tów  eko­lo­gicz­nych orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych oraz obser­wa­to­rów.

Obejrzeć rela­cję TVP z wyda­rze­nia moż­na TU.