<span class=PKN Orlen i Grupa Lotos łączą siły!" />

PKN Orlen i Grupa Lotos łączą siły!

W 2017 roku został uru­cho­mio­ny Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, któ­re­go jeste­śmy admi­ni­stra­to­rem. W Klastrze łączy­my pod­mio­ty i two­rzy­my poro­zu­mie­nia, któ­re mają na celu pomóc lokal­nym fir­mom i samo­rzą­dom, we wspól­nym kre­owa­niu i wyko­rzy­sta­niu pro­jek­tów i dofi­nan­so­wań, w tym ze środ­ków UE, któ­re wyko­rzy­sta­ne zosta­ną do budo­wy sie­ci trans­por­tu wodo­ro­we­go na Pomorzu. Mamy nadzie­ję, że z cza­sem wodór napę­dzać będzie nie tyl­ko auto­bu­sy miej­skie, ale rów­nież pocią­gi lub prom na Hel.

PKN Orlen wraz z Grupą Lotos łączą siły, aby wspól­nie pra­co­wać nad dzia­ła­nia­mi, przy­śpie­sza­ją­cy­mi roz­wój tech­no­lo­gii wodo­ro­wych w Polsce.
Wśród naj­waż­niej­szych pla­nów tej współ­pra­cy spół­ki wymie­nia­ją mię­dzy inny­mi:

- zain­sta­lo­wa­nie pierw­szych sta­cji wodo­ro­wych w Polsce, któ­re mają poja­wić się do koń­ca 2021 roku;
- wspól­na budo­wa hubu wodo­ro­we­go na Pomorzu;
- wyko­rzy­sta­nie wodo­ru do napę­du auto­bu­sów miej­skich;
- opra­co­wa­nie moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia wodo­ru jako maga­zy­nu ener­gii.

Wierzymy, że dzię­ki współ­pra­cy PKN Orlen z Grupą Lotos tech­no­lo­gie wodo­ro­we w Polsce będą mogły roz­wi­jać się pręż­niej, wsku­tek cze­go będzie szyb­sza reduk­cja emi­sji CO2 do atmos­fe­ry.

Źródło: Trójmiasto.pl