Pełna sala na Klubie Eksportera

Pełna sala na Klubie Eksportera

Sukcesem zakoń­czył się Klub Eksportera: „Internetowe narzę­dzie eks­por­to­we szan­są dla pomor­skich przed­się­bior­ców!” orga­ni­zo­wa­ny przez RIGP, w ramach pro­jek­tu Pomorski Broker Eksportowy.     W spo­tka­niu wzię­ło udział ponad 50 firm, któ­rym ser­decz­nie dzię­ku­je­my za zain­te­re­so­wa­nie tema­tem!

Realizując pro­jekt Pomorski Broker Eksportowy,  RIGP cyklicz­nie orga­ni­zu­je spo­tka­nia dla pomor­skich przed­się­bior­ców, któ­rzy są zain­te­re­so­wa­ni tema­ty­ką eks­por­to­wą.  W minio­ny ponie­dzia­łek, ponad 50 uczest­ni­ków wysłu­cha­ło m.in. pre­zen­ta­cji nt. narzę­dzi eks­por­to­wych Google oraz zasad dzia­ła­nia na plat­for­mie Amazon.

Pani Wioleta Magdziarz, odpo­wie­dzial­na za Internetowe Rewolucje Google’a zapre­zen­to­wa­ła naj­now­sze, pilo­ta­żo­we narzę­dzie dedy­ko­wa­ne eks­por­te­rom. MarketFinder oraz Consumer Barometer i Google Trends umoż­li­wia bez­płat­ne sko­rzy­sta­nie ze sta­ty­styk, któ­re zbie­ra wyszu­ki­war­ka Google do ana­li­zy poten­cjal­nych ryn­ków i pozy­ska­nia wie­dzy jak na nich zaist­nieć. Inne narzę­dzia jak Google Ads lub Test My Site pozwo­lą tak­że spraw­dzić widocz­ność stro­ny w wyszu­ki­war­kach, cza­sy reak­cji i sto­pień indek­so­wa­nia. W ramach czę­ści warsz­ta­to­wej uczest­ni­cy pra­co­wa­li w gru­pach nad wybo­rem ryn­ków i ana­li­zo­wa­li przy­kła­do­we stu­dium przy­pad­ków. Dla uczest­ni­ków dużą war­to­ścią było tak­że zapo­zna­nie się z bez­płat­nym pro­jek­tem dla firm, reali­zo­wa­nym przez Google, pn. „Google Internetowe Rewolucje” gdzie fir­ma otrzy­mu­je wspar­cie eks­perc­kie oraz men­to­ring, któ­ry pozwa­la zwięk­szyć efek­tyw­ność pro­mo­cji on-line.

Pan Damian Wiszowaty opo­wie­dział o zasa­dach funk­cjo­no­wa­nie naj­więk­szej plat­for­my sprze­da­żo­wej — Amazon w pre­lek­cji pn. „Od ZERA do BEST-SELLERA, czy­li jak sku­tecz­nie wpro­wa­dzić pri­va­te-label na Amazon”. Na pod­sta­wie doświad­czeń kra­kow­skie­go przed­się­bior­cy, Pan Damian przed­sta­wił poten­cjał i zagro­że­nia korzy­sta­nia z naj­więk­szej glo­bal­nej plat­for­my e-com­mer­ce. Dzięki moż­li­wo­ści wymia­ny doświad­czeń i zada­wa­nia pytań pod­czas klu­bu, przed­się­bior­cy dowie­dzie­li się, jak prak­tycz­nie wyko­rzy­stać moż­li­wo­ści sprze­da­ży i cze­go się ustrzec w han­dlu na Amazon.

Zainteresowanie tema­tem widocz­ne było nie tyl­ko na pre­lek­cjach, ale rów­nież pod­czas przerw kawo­wych oraz networ­kin­gu, któ­ry zakoń­czył całe wyda­rze­nie.

Klub Eksportera odbył się w Hotelu Scandic w Gdańsku, Podwale Grodzkie 9, 80–895 Gdańsk, dnia 22.07.2019