<span class=PCHET 2020 — multidyscyplinarne wydarzenie o międzynarodowym charakterze" />

PCHET 2020 — multidyscyplinarne wydarzenie o międzynarodowym charakterze

Wodór to jed­no z waż­niej­szych źró­deł czy­stej ener­gii. O tym jak będzie wyglą­da­ła przy­szłość tej tech­no­lo­gii, roz­ma­wiać będą eks­per­ci na kon­fe­ren­cji PCHET prze­pro­wa­dza­nej w for­mie onli­ne. Podczas mię­dzy­na­ro­do­we­go wyda­rze­nia oma­wia­ne będą mię­dzy inny­mi naj­now­sze tren­dy w gospo­dar­ce zero­emi­syj­nej i moż­li­wo­ści jakie nio­są one dla pol­skiej gospo­dar­ki.


III edy­cja kon­fe­ren­cji PCHET, któ­rą otwo­rzy Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, odbę­dzie się 28 i 29 wrze­śnia 2020 roku, w zmie­nio­nej for­mu­le onli­ne. Będzie to mul­ti­dy­scy­pli­nar­ne wyda­rze­nie o mię­dzy­na­ro­do­wym cha­rak­te­rze z ponad 30 pre­le­gen­ta­mi z kra­ju i ze świa­ta. Nowa for­mu­ła wyda­rze­nia umoż­li­wi udział w wir­tu­al­nych pre­lek­cjach z eks­per­ta­mi z Komisji Europejskiej, Hydrogen Europe oraz orga­ni­za­cja­mi zrze­sza­ją­cy­mi prze­mysł w Europie. Pozwoli rów­nież na wymia­nę doświad­czeń z przed­sta­wi­cie­la­mi wio­dą­cych firm, na dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cym się i inno­wa­cyj­nym ryn­ku.


W tym roku ze wzglę­du na szcze­gól­ne oko­licz­no­ści nasza kon­fe­ren­cja po raz pierw­szy odbę­dzie się onli­ne. Nie da się ukryć, że świat po COVID-19 będzie wyglą­dał ina­czej, a zapo­wia­da­na już od daw­na trans­for­ma­cja tech­no­lo­gicz­na, wła­śnie roz­gry­wa się na naszych oczach” — mówi Sławomir Halbryt, Prezydent Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.


Celem kon­fe­ren­cji jest już nie tyl­ko popu­la­ry­za­cja wyko­rzy­sta­nia tech­no­lo­gii wodo­ro­wych w Polsce, lecz przede wszyst­kim prze­pro­wa­dze­nie eks­perc­kich dys­ku­sji nad wizją oraz stra­te­gia­mi wdra­ża­nia tech­no­lo­gii wodo­ro­wych do gospo­dar­ki. Liczymy tak­że, że uda nam się̨ w spo­sób przy­stęp­ny dla wszyst­kich, omó­wić́ zasto­so­wa­nie H2 w gospo­dar­stwach domo­wych, jego zale­ty jako alter­na­tyw­ne­go pali­wa czy nośni­ka ener­gii.


Zeszłoroczna edy­cja zgro­ma­dzi­ła pra­wie 300 uczest­ni­ków repre­zen­tu­ją­cych bar­dzo sze­ro­kie i róż­no­rod­ne śro­do­wi­sko gospo­dar­cze, nauko­wo-badaw­cze i admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej.


Polska jest 5 pro­du­cen­tem wodo­ru na świe­cie. Posiadamy peł­ną wie­dzę, kom­plet­ne łań­cu­chy dostaw oraz zaso­by B+R. Jesteśmy goto­wi na wodór w gospo­dar­ce i spo­łe­czeń­stwie. Istniejące barie­ry zosta­ną z pew­no­ścią wkrót­ce poko­na­ne, o czym będzie­my mówić na naszej kon­fe­ren­cji – mówi Marek Foltynowicz, eks­pert ds. Wodoru Klastra.


Konferencja jest fla­go­wym pro­jek­tem Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, koor­dy­no­wa­ne­go przez RIGP. Do ini­cja­tyw Klastra nale­ży rów­nież Pomorska Dolina Wodorowa.


Przyznanie nam wspar­cia w ramach Europejskiej ini­cja­ty­wy FCH Regions na roz­wój pro­jek­tów wodo­ro­wych (PDA Support) opar­ty na autor­skiej kon­cep­cji Klastra, przez powo­ła­nie Pomorskiej Doliny Wodorowej, jest dowo­dem na sens naszych dzia­łań” – pod­su­mo­wu­je Tomasz Pelc, Nexus Consulatants, czło­nek Klastra.


Sponsorami kon­fe­ren­cji PCHET są: fir­ma Fronius Polska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Patronat nad kon­fe­ren­cją obję­ło Ministerstwo Klimatu.


Wsparcie medial­ne zapew­ni: por­tal Biznes Alert.


- REJESTRACJA-

 

- AGENDA -