<span class=PCHET 2020 — III edycja konferencji wodorowej już 28 września 2020 r.!" />

PCHET 2020 — III edycja konferencji wodorowej już 28 września 2020 r.!

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węgłowych zapra­sza­ją na III edy­cję kon­fe­ren­cji poświę­co­nej tech­no­lo­giom wodo­ro­wym.

Zarejestruj się na bez­płat­ną kon­fe­ren­cję!


III edy­cja kon­fe­ren­cji PCHET odbę­dzie się 28 i 29 wrze­śnia 2020 w zmie­nio­nej for­mu­le onli­ne. Będzie to mul­ti­dy­scy­pli­nar­ne wyda­rze­nie o mię­dzy­na­ro­do­wym cha­rak­te­rze z ponad 30 pre­le­gen­ta­mi z kra­ju i ze świa­ta. Nowa for­mu­ła wyda­rze­nia umoż­li­wi  udział w wir­tu­al­nych pre­lek­cjach z eks­per­ta­mi z Komisji Europejskiej, Hydrogen Europe oraz orga­ni­za­cja­mi zrze­sza­ją­cy­mi prze­mysł w Europie. Pozwoli rów­nież na wymia­nę doświad­czeń́ z przed­sta­wi­cie­la­mi wio­dą­cych firm, na dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cym się i inno­wa­cyj­nym ryn­ku.

Tegoroczny PCHET 2020 potrwa aż dwa dni. Pierwszy dzień kon­fe­ren­cji będzie poświę­co­ny tech­no­lo­giom wodo­ro­wym w trans­por­cie oraz inno­wa­cjom, Kolejny kon­cen­tro­wać będzie się na lide­rach prze­my­słu, ini­cja­ty­wom wspie­ra­ją­cym roz­wój i wdro­że­nie wodo­ru oraz legi­sla­cji.

Celem kon­fe­ren­cji jest już nie tyl­ko popu­la­ry­za­cja wyko­rzy­sta­nia tech­no­lo­gii wodo­ro­wych w Polsce, lecz przede wszyst­kim prze­pro­wa­dze­nie eks­perc­kich dys­ku­sji nad wizją oraz stra­te­gia­mi wdrażania tech­no­lo­gii wodo­ro­wych do gospo­dar­ki. Liczymy także, że uda nam się w sposób przystępny dla wszyst­kich, omówić zasto­so­wa­nie H2 w gospo­dar­stwach domo­wych, jego zale­ty jako alter­na­tyw­ne­go pali­wa czy nośnika ener­gii.

 

Zapraszamy do bez­płat­ne­go udzia­łu i reje­stra­cji!

Bądź z nami na bie­żą­co!