Partnerstwo administracji i biznesu

Partnerstwo administracji i biznesu

Informujemy, że z przy­czyn nie­za­leż­nych od nas spo­tka­nie z Krajową Administracją Skarbową zosta­ło odwo­ła­ne. Będziemy infor­mo­wać o nowym ter­mi­nie.

———————

ZAPROSZENIE

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku zapra­sza na spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne na temat:

’Partnerstwo admi­ni­stra­cji i biz­ne­su. Uproszczenia w pra­wie podat­ko­wym ele­men­tem Konstytucji Biznesu.”

Tematem kon­fe­ren­cji będą zmia­ny, któ­re przy­no­si refor­ma pra­wa gospo­dar­cze­go, w tym Konstytucja Biznesu. Celem regio­nal­nych spo­tkań z przed­sta­wi­cie­la­mi mikro, małych i śred­nich przed­się­biorstw jest przy­bli­że­nie nowych roz­wią­zań praw­nych, uła­twia­ją­cych pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej.

Termin:  8 czerw­ca 2018 r. godz. 12.00

Miejsce spo­tka­nia: sala kon­fe­ren­cyj­na Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku ul. Tkacka 11/13.

Prosimy o potwier­dze­nie obec­no­ści pod adre­sem biuro@rigp.pl