<span class=PAIH EXPO 2018 — I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą" />

PAIH EXPO 2018 — I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zapra­sza na Pierwsze Forum Wsparcia Polskiego Biznesu Za Granicą. Już 25 paź­dzier­ni­ka 2018 roku odbę­dzie się PAIH EXPO 2018!

Rok 2018 jest nie tyl­ko szcze­gól­nym cza­sem upa­mięt­nie­nia odzy­ska­nia przez Polskę nie­pod­le­gło­ści, ale tak­że momen­tem, kie­dy pro­mo­cja nasze­go kra­ju i pol­skich pro­duk­tów czy usług za gra­ni­cą znaj­du­je się w cen­trum uwa­gi poli­ty­ki gospo­dar­czej rzą­du. Polska Agencja Inwestycji i Handlu, któ­rej to zosta­ła powie­rzo­na misja stwo­rze­nia swe­go rodza­ju nowe­go kor­pu­su dyplo­ma­cji gospo­dar­czej, od pół­to­ra roku inten­syw­nie pra­cu­je nad budo­wą sie­ci Zagranicznych Biur Handlowych, tzw. tra­de offi­ces, zlo­ka­li­zo­wa­nych na sze­ściu kon­ty­nen­tach. Siłą syner­gii mię­dzy­na­ro­do­wych zespo­łów eks­perc­kich Agencji powsta­je nowa, lep­sza jakość szy­te­go na mia­rę wspar­cia dla pol­skich przed­się­bior­ców, któ­rzy mają odwa­gę się­gać dalej i pod­bi­jać coraz bar­dziej odle­głe, lecz wscho­dzą­ce, ryn­ki.

Nadrzędnym celem pla­no­wa­ne­go na jesień br. PAIH EXPO, łączą­ce­go funk­cje wysta­wien­ni­cze i edu­ka­cyj­ne, będzie prze­ka­za­nie jak naj­peł­niej­sze­go obra­zu ofer­ty publicz­nej (zwłasz­cza Zagranicznych Biur Handlowych Agencji), kie­ro­wa­nej do pol­skich firm w zakre­sie wspar­cia ich aktyw­no­ści biz­ne­so­wej i imple­men­ta­cji pro­jek­tów na ryn­kach zagra­nicz­nych, w szcze­gól­no­ści — poza­eu­ro­pej­skich. Potrzebą mło­dej gospo­dar­ki jest dogłęb­na i wie­lo­wy­mia­ro­wa edu­ka­cja przed­się­biorstw w tema­cie bez­piecz­nej eks­pan­sji zagra­nicz­nej, jak rów­nież zaszcze­pie­nie prak­tycz­nej wie­dzy o spo­so­bach dzia­ła­nia w zróż­ni­co­wa­nych kul­tu­ro­wo regio­nach świa­ta.

Grupą doce­lo­wą pro­jek­tu są pol­skie małe i śred­nie fir­my pla­nu­ją­ce lub już reali­zu­ją­ce eks­pan­sję zagra­nicz­ną. Zakres mery­to­rycz­ny wyda­rze­nia skon­cen­tro­wa­ny będzie wokół nastę­pu­ją­cych zagad­nień: 

  • infor­ma­cja o ryn­ku i bran­żach prio­ry­te­to­wych,
  • nawią­zy­wa­nie rela­cji biz­ne­so­wych,
  • iden­ty­fi­ka­cja poten­cjal­nych part­ne­rów,
  • iden­ty­fi­ka­cja barier wej­ścia na rynek,
  • kul­tu­ra biz­ne­so­wa na danym ryn­ku,
  • dostęp­ne instru­men­ty wspar­cia.

Źródło i wię­cej infor­ma­cji: https://www.paih.gov.pl/O_PAIH_EXPO