Ostatnie spotkanie Klubu Link w 2019 roku!

Ostatnie spotkanie Klubu Link w 2019 roku!

Zapraszamy na gru­dnio­we spo­tka­nie Klubu Link, któ­re odbę­dzie się 11 grud­nia o godzi­nie 18:00, już tra­dy­cyj­nie w Willi Uphagena przy ul. Uphagena 23 w Gdańsku.

Podczas spo­tka­nia, posta­ra­my się zna­leźć odpo­wiedź na nastę­pu­ją­ce pyta­nia:

1. Jak sztucz­na inte­li­gen­cja zmie­ni mode­le biz­ne­so­we przed­się­biorstw?

2. Jakie zawo­dy mogą czuć się zagro­żo­ne?

3. Jak wyko­rzy­stać roz­wój sztucz­nej inte­li­gen­cji jako szan­sę dla pomor­skich przed­się­biorstw?

Wstęp do tema­ty­ki Sztucznej Inteligencji, w for­mie pre­lek­cji wygło­si dr hab. Jacek Rumiński, a na powyż­sze pyta­nia odpo­wie­dzą zapro­sze­ni eks­per­ci w for­mu­le pane­lu dys­ku­syj­ne­go.

Po czę­ści ofi­cjal­nej, zapra­sza­my do roz­mów kulu­aro­wych oraz networ­kin­gu.

Zarejestrować się na wyda­rze­nie moż­na TUTAJ.