Odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

Odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

8 czerw­ca 2020 roku w Hotelu Focus Premium Gdańsk obra­do­wa­ło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. 

Z uwa­gi na panu­ją­cą w naszym kra­ju pan­de­mię koro­na­wi­ru­sa tego­rocz­ne spo­tka­nie Członków Izby odby­ło się w szcze­gól­nych warun­kach, tj. z zacho­wa­niem wszel­kich zasad reżi­mu sani­tar­ne­go obo­wią­zu­ją­cych przy orga­ni­za­cji tego typu wyda­rzeń.

Konieczność zasto­so­wa­nia pod­wyż­szo­nych środ­ków ostroż­no­ści nie prze­szko­dzi­ła jed­nak Członkom Izby w pod­ję­ciu bar­dzo waż­nych decy­zji dla dal­sze­go funk­cjo­no­wa­nia Izby i jej roz­wo­ju.

Po wysłu­cha­niu infor­ma­cji Zarządu o dzia­ła­niach zre­ali­zo­wa­nych w roku 2019 oraz o pla­nach i zamie­rze­niach na rok 2020, infor­ma­cji o dzia­łal­no­ści Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej w roku ubie­głym, obec­ni na Zgromadzeniu Członkowie Izby, przy­ję­li i zatwier­dzi­li spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści Komisji Rewizyjnej oraz Rady Izby za rok 2019 udzie­la­jąc wszyst­kim człon­kom tych orga­nów abso­lu­to­rium z wyko­na­nia przez nich obo­wiąz­ków w tym okre­sie. 

Ponadto poza spra­wa­mi zwią­za­ny­mi z pod­su­mo­wa­niem roku ubie­głe­go, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pod­ję­ło rów­nież decy­zję o zmia­nie zapi­sów Statutu Izby — naj­waż­niej­sze­go doku­men­tu regu­lu­ją­ce­go zada­nia, struk­tu­rę orga­ni­za­cyj­ną i spo­sób dzia­ła­nia Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Wprowadzone zmia­ny doty­czą m.in. umoż­li­wie­nia odby­cia Zgromadzenia Członków Izby przy wyko­rzy­sta­niu środ­ków bez­po­śred­nie­go poro­zu­mie­wa­nia się na odle­głość, zapew­nia­ją­cych bez­piecz­ną, dwu­stron­ną komu­ni­ka­cję w cza­sie rze­czy­wi­stym osób w nich uczest­ni­czą­cych, moż­li­wość wypo­wia­da­nia się i wyko­ny­wa­nia pra­wa gło­su, w tym rów­nież w gło­so­wa­niu taj­nym, co ma istot­ne zna­cze­nie w takich sytu­acjach jak obec­na, w któ­rej w znacz­nym stop­niu dotych­cza­so­we życie prze­nio­sło się do świa­ta on-line. Tekst jed­no­li­ty Statutu uwzględ­nia­ją­cy wszyst­kie wpro­wa­dzo­ne zmia­ny będzie wkrót­ce dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej RIGP

Walne Zgromadzenie zde­cy­do­wa­ło rów­nież o zmia­nie innych doku­men­tów, tj. regu­la­mi­nów orga­nów Izby: Walnego Zgromadzenia, Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej. Wprowadzone w nich zmia­ny mają na celu przede wszyst­kich uspraw­nie­nie ich funk­cjo­no­wa­nia.

Porządek obrad tego­rocz­ne­go Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia prze­wi­dy­wał tak­że pod­ję­cie bar­dzo waż­nych decy­zji oso­bo­wych, gdyż w dniu wczo­raj­szym ofi­cjal­nie dobie­gła koń­ca dotych­cza­so­wa kaden­cja Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej. 

W związ­ku z tym Członkowie Izby powo­ła­li 9-oso­bo­wą Radę RIGP na kaden­cję 2020–2024 w skła­dzie:

×        Sławomir Halbryt, 

×        Rafał Szordykowski, 

×        Grzegorz Gosk,

×        Paweł Walas, 

×        Maciej Kita,

×        Tomasz Grabowski,

×        Andrzej Puślecki,

×        Sławomir Ostrowski,

×        Maria Wasiewicz-Galińska,

oraz 3-oso­bo­wą Komisję Rewizyjną na kaden­cję 2020–2024 w skła­dzie:

×        Wojciech Kodłubański,

×        Karol Drywa, 

×        Krzysztof Pietrusiak.

 

Bezpośrednio po zakoń­cze­niu obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Izby odby­ły się posie­dze­nia nowo­wy­bra­nych orga­nów, celem ich ukon­sty­tu­owa­nia się oraz doko­na­nia przez Radę Izby wybo­ru Zarządu na kaden­cję 2020–2024, bowiem w tym roku, podob­nie jak w przy­pad­ku Rady Izby i Komisji Rewizyjnej, upły­nę­ła dotych­cza­so­wa kaden­cja Zarządu.

 

Rada Izby spo­śród swo­ich Członków wyło­ni­ła Prezydenta Rady, któ­rym został Sławomir Halbryt, dotych­cza­so­wy Prezes Zarządu Izby oraz dwóch Wiceprezydentów Rady – Marię Wasiewicz-Galińską oraz Rafała Szordykowskiego.

Następnie Członkowie Rady powo­ła­li 9-oso­bo­wy Zarząd Izby w skła­dzie:

×        Jarosław Filipczak, Prezes Zarządu,

×        Adam Protasiuk, Wiceprezes Zarządu,

×        Damian Mucha, Wiceprezes Zarządu,

×        Ireneusz Pawłowski, Wiceprezes Zarządu,

×        Barbara Mazurek, Członek Zarządu,

×        Dawid Nidzworski, Członek Zarządu,

×        Grzegorz Dziedzic, Członek Zarządu,

×        Michał Świątek, Członek Zarządu,

×        Przemysław Sola, Członek Zarządu.

 

Natomiast Członkowie Komisji Rewizyjnej zde­cy­do­wa­li, iż Przewodniczącym Komisji zosta­je Wojciech Kodłubański

Pozostali dwaj Członkowie Komisji będą peł­nić nastę­pu­ją­ce funk­cje:

×   Krzysztof Pietrusiak Wiceprzewodniczący Komisji, 

×   Karol Drywa Członek Komisji