layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Od 15 stycznia MŚP mogą składać wnioski o wsparcie z tarczy finansowej 2.0

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, który ma wesprzeć finansowo firmy z wybranych branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. Wnioski o subwencję finansową będą przyjmowane od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r.


Wnioski banki mają przyjmować do 28 lutego. Procedura odwoławcza będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r., z możliwością przedłużenia tych terminów do 30 czerwca 2021 r. 

 


Tarcza finansowa 2.0 - najważniejszy jest dobry kod PKD.


Nowa tarcza jest wzorowana na pierwszej tarczy finansowej, a zatem należy zadbać o zgodność danych z bazami ZUS i fiskusa.  Z tym, że o prawie do  pomocy będzie decydować kod PKD.


Na podstawie decyzji Rady Ministrów lista kodów PKD została rozszerzona z 38 do 45, obejmując również m.in.: branżę targową, edukacji, szkoły i drukarnie. Poniżej zaktualizowana w dniu 5.01.2021 r. lista kodów:

 • 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne;
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów;
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna;
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych;
 • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych;
 • 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna;
 • 86.90.D - Działalność paramedyczna;
 • 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
 • 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych;
 • 91.02.Z - Działalność muzeów;
 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 • 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

 

Kody PKD będą weryfikowane na podstawie baz CEIDG i KRS.  Ważne, że przedsiębiorca musi wykonywać działalność gospodarczą  w zakresie jednego lub więcej kodów PKD wskazanych łącznie w trzech datach, tj. na dzień: 31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 r. oraz złożenia wniosku o subwencję.


Warunek ten będzie spełniony także wówczas, jeśli w każdej z tych dat przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą objętą innym kodem PKD. Warunek dotyczący PKD uznaje się za spełniony również w sytuacji, gdy zmiana kodu PKD została zgłoszona przez przedsiębiorcę do właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

 


Spadek obrotów o 30 proc, dofinansowanie do 70 proc. kosztów stałych

By dostać wsparcie trzeba:


A). odnotować spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w jednym z dwóch okresów:

 • od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub
 • od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;

B). odnotować spadek obrotów gospodarczych o minimum 30 proc. w okresie kwalifikowanym trwającym (pokrycie Kosztów Stałych będzie możliwe za okres, w którym przedsiębiorca odnotował co najmniej 30% spadek obrotów gospodarczych):

 • od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o dane rzeczywiste) lub
 • od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o predykcję, a w przypadku składania wniosku w chwili posiadania danych rzeczywistych – w oparciu o dane rzeczywiste);

PFR chce, aby firmy, które przejdą weryfikację, będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości do 70 proc. kosztów stałych niepokrytych przychodami tych firm. Koszty Stałe” oznaczają faktyczną stratę brutto (wynik finansowy przedsiębiorcy przed opodatkowaniem, uwzględniający zysk/stratę z działalności operacyjnej oraz koszty i przychody finansowe) w okresie od 1 listopada 2020 do 31 marca 2021 r., wykazaną przez Beneficjenta w rachunku zysków i strat lub innych dokumentach sprawozdawczych, z wyłączeniem rezerw na utratę wartości aktywów oraz uwzględniającą pomoc publiczną uzyskaną z innych źródeł (otrzymana lub oczekiwana). 


Podobnie jak w pierwszej tarczy finansowej przedsiębiorcy będą składali oświadczenia, w których przedstawią m.in. spadek obrotów czy liczbę zatrudnianych osób, a PFR zweryfikuje te oświadczenia z danymi z systemów publicznych takich jak np. urzędy skarbowe czy ZUS. Marczuk zaznaczył jednak, że w PFR prowadzone są już prace nad stworzeniem systemu informatycznego dla nowej tarczy. - System budowany jest na wzór tego, który wiosną uruchomiono do obsługi Tarczy Finansowej PFR dla MŚP, ale trzeba  jednak stworzyć nowy kod, nowy algorytm, nowy system, nowy formularz wniosku, postawić nową hurtownię danych itp. - mówi Bartosz Marczuk. 


Pomoc dla mikrofirm, małych, średnich.


Mikrofirmy to przedsiębiorca, który na 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę - na dzień 31 lipca 2020 r., zatrudnia co najmniej 1 pracownika, ale nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót za 2019 r. lub suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza kwoty 2 mln euro. 


Małe i średnie firmy to te, które zatrudnia na 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę - na dzień 31 lipca 2020 r., co najmniej 1 pracownika, ale nie więcej niż 249 pracowników, a przy tym jego roczny obrót za 2019 r. nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza 43 mln EUR. Co ważne, z tej formy pomocy mogą korzystać spółki zależne od samorządów. Dla małych i średnich firm PFR przeznaczył 7 miliardów złotych. 


Zatrudnianie co najmniej jednego pracownika będzie weryfikowane na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę - na dzień 31 lipca 2020 r. Ponadto firma nie może posiadać zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na 31 grudnia 2019 r. lub na 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję przy czym: rozłożenie płatności podatków lub składek na raty lub jej odroczenie, zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające 8,7 zł, czyli trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, lub złożenie wniosku do ZUS o brak płatności składek na ubezpieczenia społeczne w ramach tarcz antykryzysowych nie będą uznawane za zaległość. 

Co jest istotne  z pomocy nie mogą skorzystać firmy, które są w restrukturyzacji, upadłości lub likwidacji.


Jakie są limity pomocy z tarczy finansowej?


Maksymalna kwota finansowania dla mikrofirm to 324 tys. zł, przy czym maksymalna kwota finansowania na pracownika nie może być wyższa niż 36 tys. zł. Należy także pamiętać, iż suma finansowania z Tarczy Finansowej 1.0 i Tarczy Finansowej 2.0 nie może być wyższa niż 72 tys. zł na jednego pracownika.

Maksymalna kwota finansowania dla MŚP z Tarczy Finansowej 2.0 nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że wysokość pomocy na jednego pracownika nie może przekroczyć 72 tys. zł, a maksymalna kwota finansowania z Tarczy Finansowej 1.0 i Tarczy Finansowej 2.0 nie może w sumie przekroczyć 144 tys. zł na jednego pracownika. Stan zatrudnienia na potrzeby ustalenia powyższych limitów badany będzie na dzień 30 września 2020 r. To oznacza, że firmy skorzystały z tarczy 1.0 mogą korzystać też z tarczy 2.0.

Środki są bezzwrotne pod określonymi warunkami. Źródłem finansowania tarczy finansowej 2.0 ma być  ok. 14 mld zł z puli, która została do wykorzystania z pierwszej tarczy finansowej, a także nowa emisja obligacji PFR.  Na pierwszą tarczę dla MŚP PFR mógł przeznaczyć 75 mld zł, a wypłacił 61 mld zł. Warto przypomnieć, że w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok przewidziano dofinansowanie PFR kwotą 6 mld zł, właśnie po to, by obsłużyła pomoc dla przedsiębiorców.  


Co można sfinansować z subwencji, a czego nie, jak zadbać o umorzenie?


Subwencja może być umorzona, ale po pod warunkiem trzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. W okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. wobec przedsiębiorcy nie może rozpocząć się likwidacja, upadłość lub restrukturyzacja. 

Z otrzymanej subwencji mikroprzedsiębiorca można sfinansować wydatki związane z działalnością gospodarczą  w szczególności:

 • pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów,  kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowane na cele prowadzenia działalności gospodarczej, (kosztów wszelkich należności publicznoprawnych, kosztów zakupu sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Z kolei MŚP, aby uzyskać umorzenie muszą z subwencji sfinansować 70 proc. kosztów stałych i rozliczyć nadwyżki udzielonej subwencji finansowej w terminie po 31 grudnia 2021 r. jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r.

Co bardzo istotne, jeśli chce się wnioskować o umorzenie subwencji, to pewne wydatki mają być zakazane zarówno dla mikro jak i średnich. Chodzi o:

 1. Zakaz dokonywania jakichkolwiek płatności (w tym, w szczególności, odpraw, innych podobnego rodzaju świadczeń związanych z zakończeniem relacji prawnych pomiędzy beneficjentem i pracownikiem, nagród, premii, udziału w zysku oraz innych świadczeń uznaniowo wypłacanych pracownikowi przez beneficjenta) na rzecz jakiejkolwiek osoby posiadającej status pracownika beneficjenta z tytułu, lub w związku, z umową (w tym umową o pracę lub umową cywilnoprawną) łączącą taką osobę z beneficjentem, której istnienie przesądza o jej statusie wspomnianym powyżej, poza wynagrodzeniem zasadniczym.
 2. Zakaz transferu środków pochodzących z Programu, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, na rzecz właścicieli lub podmiotów powiązanych z beneficjentem.
 3. Zakaz przedpłacania kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów.
 4. Zakaz finansowania transakcji nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni, w części lub całości, innego podmiotu, lub dokonywania transakcji, których celem jest, pośrednio lub bezpośrednio, takie nabycie lub przejęcie (zakaz akwizycji).


Tarcza finansowa dla dużych zaktualizowana.


Ponadto PFR dalej realizuje tarczę finansową dla dużych firm. Ta jednak zostanie zaktualizowana. Chce wprowadzić między innymi nową pożyczkę preferencyjną z nowym okresem szkody z powodu pandemii liczonym do 31 marca 2021 roku. Co do zasady tarcza finansowa dla dużych firm to:

 • 10 miliardów złotych na pożyczki płynnościowe preferencyjnie oprocentowane, w wysokości do 1 miliarda złotych udzielane na maksymalnie 4 lata
 • 7,5 miliarda złotych na pożyczki preferencyjne udzielane w celu zabezpieczenia płynności w połączeniu z rekompensatą bezpośrednich strat. To pożyczki w wysokości do 750 milionów złotych na maksymalnie 4 lata, które mogą być umorzone do 75 proc. wysokości szkody.
 • 7,5 miliarda złotych na pomoc w obniżeniu zadłużenia firmy lub inwestycje.


Nowe zasady umorzenia subwencji z pierwszej tarczy finansowej

PFR notyfikuje też zmiany zasad umorzenia subwencji otrzymanych w ramach pierwszej tarczy finansowej ma umożliwić one małym i średnim firmom z branż najbardziej dotkniętych II falą pandemii, umorzenie do 100 proc. otrzymanego już wsparcia. Pierwotnie maksymalnie mogło to być 75 proc.

 

Żródło: prawo.pl

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje