O nas

Misja, pomysł, zaan­ga­żo­wa­nie. Dzięki tym trzem czyn­ni­kom jeste­śmy z przed­się­bior­ca­mi już 10 lat. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza powsta­ła 10 czerw­ca 2008r. z ini­cja­ty­wy 68 przed­się­bior­ców.

Dziś Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza to nowo­cze­sny samo­rząd gospo­dar­czy. Nasze dzia­ła­nia sku­pia­my na Pomorzu – wyjąt­ko­wym ze wzglę­du na swo­je poło­że­nie nad Bałtykiem regio­nie. To tutaj żyje­my, pro­wa­dzi­my nasze fir­my i tutaj chce­my się reali­zo­wać. Zależy nam nie tyl­ko, by inni odkry­li atu­ty i pięk­no Pomorza, ale rów­nież by region ten sta­le się roz­wi­jał.

Jesteśmy zde­ter­mi­no­wa­ni, by korzy­ści z naszych dzia­łań poczu­li wszy­scy regio­nal­ni przed­się­bior­cy oraz pra­cow­ni­cy i jed­nost­ki tery­to­rial­ne.

Nasza misja:

  • Stymulacja i ukie­run­ko­wa­nie roz­wo­ju przed­się­bior­czo­ści na Pomorzu
  • Akceleracja aktyw­no­ści eks­por­to­wej na Pomorzu i wzmoc­nie­nie mar­ki „Pomorskie” na świe­cie
  • Stworzenie powszech­ne­go samo­rzą­du gospo­dar­cze­go Pomorza
  • Bezpośredni wpływ na jakość pro­wa­dze­nia biz­ne­su w regio­nie dzię­ki obec­no­ści w orga­nach dorad­czych władz tery­to­rial­nych
  • Wypracowanie ście­żek współ­pra­cy dla człon­ków-przed­się­bior­ców
  • Stworzenie kul­tu­ry polu­bow­ne­go roz­wią­zy­wa­nia spo­rów

Zarząd:

Jarosław Filipczak - Prezes Zarządu

Adam Protasiuk — Wiceprezes Zarządu


Ireneusz Pawłowski — Wiceprezes
Zarządu oraz Prezes PCAIM


Damian Mucha — Wiceprezes
Zarządu oraz Dyrektor Generalny

Barbara Mazurek — Członek Zarządu

Dawid Nidzworski — Członek Zarządu

Michał Świątek — Członek Zarządu

Przemysław Sola — Członek Zarządu

Grzegorz Dziedzic — Członek Zarządu


Justyna Błaszak – Gondek
Specjalista ds. Organizacyjnych Biura Izby
Anna Fedak
Kierownik Biura Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji
Aleksandra Kulesza
Młodszy spe­cja­li­sta ds. Projektów
Dorota Lewandowska
Kierownik Projektów
Marek Kruszewski
Broker Eksportowy
Piotr Maksyś
Broker Eksportowy

Rada Izby:

Sławomir Halbryt - Prezydent Rady

Rafał Szordykowski - Wiceprezydent Rady

Radca praw­ny, pro­wa­dzi kan­ce­la­rię praw­ną spe­cja­li­zu­ją­cą się w obsłu­dze przed­się­bior­ców oraz roz­wią­zy­wa­niu spo­rów gospo­dar­czych, w szcze­gól­no­ści zwią­za­nych z odpo­wie­dzial­no­ścią odszko­do­waw­czą, ubez­pie­cze­nia­mi, zwal­cza­niem nie­uczci­wej kon­ku­ren­cji. Doradza spół­kom kapi­ta­ło­wym i człon­kom ich władz w zakre­sie odpo­wie­dzial­no­ści cywil­nej mena­dże­rów i ubez­pie­czeń D&O. Mediator, pro­wa­dzi media­cje sądo­we i poza­są­do­we w spra­wach gospo­dar­czych. Współzałożyciel Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza i wice­pre­zes pierw­sze­go zarzą­du Izby w latach 2008 – 2010. Laureat kon­kur­su „Profesjonaliści Forbesa 2012 – Zawody Zaufania Publicznego”.

Maria Wasiewicz – Galińska - Wiceprezydent Rady

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego “Nauka“
Pedagog, ger­ma­nist­ka, dyrek­tor­ka szkół pod­sta­wo­wych i śred­nich. Od 2001 r. dyrek­tor i wła­ści­ciel Centrum Kształcenia Zawodowego „Nauka” w Tczewie. CKZ „Nauka” jest małym przed­się­bior­stwem pry­wat­nym, sku­pia­ją­cym sze­reg szkół funk­cjo­nu­ją­cych na pra­wach pla­có­wek publicz­nych. W sumie w szko­łach tych kształ­ci się rocz­nie ok. 1000 uczniów i słu­cha­czy. CKZ „Nauka” pro­wa­dzi tak­że pion kształ­ce­nia usta­wicz­ne­go, doradz­two peda­go­gicz­ne, psy­cho­lo­gicz­ne i zawo­do­we.

Maciej Kita

Dyrektor, czło­nek zarzą­du fir­my EUROPLASTIC POLSKA Sp z.o.o, któ­ra dzia­ła na ryn­ku two­rzyw sztucz­nych. Powstała w 2005 roku, w wyni­ku wie­lo­let­niej współ­pra­cy o przy­jaź­ni ludzi zaj­mu­ją­cych się sprze­da­żą two­rzyw sztucz­nych oraz pro­duk­cji wyro­bów goto­wych. Dbając o śro­do­wi­sko natu­ral­ne i mając świa­do­mość o koniecz­no­ści powtór­ne­go prze­twa­rza­nia odpa­dów jest pro­du­ko­wa­ny regra­nu­la­tu. Produkcja jest opar­ta w 100% o surow­ce wtór­ne. Głównymi pro­du­ko­wa­ny­mi wyro­ba­mi są donicz­ki mają­ce zasto­so­wa­nie w szkół­kar­stwie i ogrod­nic­twie. Firma roz­wi­ja się, a uka­zu­ją ro nowe, inno­wa­cyj­ne mode­le doni­czek, speł­nia­ją­ce wyma­ga­nia klien­tów.

Paweł Walas

Doradca ds. Kredytów fir­mo­wych odpo­wie­dzial­ny rów­nież za roz­wój kan­ce­la­rii. Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz mena­dżer­skich stu­diów pody­plo­mo­wych dla dewe­lo­pe­rów w Szkole Głównej Handlowej na Kolegium Zarządzania i Finansów w Warszawie. Karierę zawo­do­wą roz­po­czął w 2009 roku pra­cą w EFG Polbank jako dorad­ca ds. kre­dy­tów hipo­tecz­nych. W swo­jej pra­cy odpo­wie­dzial­ny był mię­dzy inny­mi za współ­pra­cę z part­ne­ra­mi biz­ne­so­wy­mi: dewe­lo­pe­ra­mi, pośred­ni­ka­mi, klien­ta­mi indy­wi­du­al­ny­mi. Współtworzył i wdra­żał pro­gra­my dewe­lo­per­skie. Z Kancelarią Finansową Veritas zwią­za­ny jest od momen­tu jej powsta­nia. Specjalizuje się w pozy­ski­wa­niu finan­so­wa­nia dla firm bez oraz z zabez­pie­cze­niem. Posiada duże doświad­cze­nie w kre­dy­tach inwe­sty­cyj­nych, powo­ły­wa­niu spół­ek celo­wych, finan­so­wa­nia w opar­ciu o biz­nes pla­ny. Na co dzień pasjo­nat ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści, dla dewe­lo­pe­rów ana­li­zu­je opła­cal­ność inwe­sty­cji. Prywatnie szczę­śli­wy mąż i ojciec.

Grzegorz Gosk

Więcej infor­ma­cji wkrót­ce.

Tomasz Grabowski

Więcej infor­ma­cji wkrót­ce.

Andrzej Puślecki

Więcej infor­ma­cji wkrót­ce.

Sławomir Ostrowski

Więcej infor­ma­cji wkrót­ce.

Komisja Rewizyjna w skła­dzie:

  • Wojciech Kodłubański
  • Karol Drywa
  • Krzysztof Pietrusiak

Masz pomysł? Czujesz misję? Chcesz z nami kształ­to­wać Pomorze? Skontaktuj się z nami, by umó­wić współ­pra­cę lub po zapo­zna­niu się ze Statutem prze­ślij nam dekla­ra­cję człon­kow­ską.