Noworoczne spotkanie w Tczewie

Noworoczne spotkanie w Tczewie

Dziękujemy za licz­ne przy­by­cie na spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne przez tczew­ski oddział Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

Noworoczne spo­tka­nie Izby w Restauracji Risto Cafe / Kannion zakoń­czy­ło się nowy­mi pla­na­mi wspól­nych dzia­łań. Głównym punk­tem spo­tka­nia było przed­sta­wie­nie dzia­łań zwią­za­nych z inte­gra­cją  śro­do­wisk przed­się­bior­czych na Pomorzu.

Przedstawiliśmy moż­li­wo­ści współ­pra­cy z Regionalną Izbą Gospodarcza Pomorza, poprzez pre­zen­ta­cje inspi­ru­ją­cych, cie­ka­wych i per­spek­ty­wicz­nych pro­jek­tów do któ­rych zapra­sza­my. Liczymy, że wie­le z tych nowo­rocz­nych posta­no­wień prze­kształ­ci się w pro­jek­ty wspie­ra­ją­ce biz­nes w Tczewie i oko­li­cach.

W spo­tka­niu wzię­li udział: Wiceprezydent Tczewa — Adam Burczyk, Wicestarosta Powiatu Tczewskiego — Piotr Cymanowski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie – Ewa Uzdowska, Zarząd oddzia­łu tere­no­we­go RIGP z Prezesem Karolem Drywą, repre­zen­ta­cja Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza z Wiceprezesem Adamem Protasiukiem i Dyrektorem Generalnym Damianem Muchą oraz człon­ko­wie i sym­pa­ty­cy RIGP z regio­nu tczew­skie­go.