Noworoczna Lampka Szampana Pomorskich Przedsiębiorców

Noworoczna Lampka Szampana Pomorskich Przedsiębiorców

Wczoraj, 9 stycz­nia 2020 roku w gdań­skim Centrum Hevelianum pomor­scy przed­się­bior­cy roz­po­czę­li Nowy Rok sym­bo­licz­ną lamp­ką szam­pa­na. Na uro­czy­stość zor­ga­ni­zo­wa­ną przy współ­pra­cy ze Związkiem Pracodawców PomorzaPomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy­by­ło ponad 200 gości.

Oficjalna część przed­się­wzię­cia roz­po­czę­ła się od prze­mó­wie­nia Prezesa RIGP Sławomira Halbryta, któ­ry wspo­mniał tra­gicz­nie zmar­łe­go rok temu Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska. Prezes Izby pod­su­mo­wał rów­nież minio­ny 2019 rok oraz zło­żył życze­nia.

W trak­cie spo­tka­nia wystą­pi­li rów­nież Prezes Zarządu “Pracodawców Pomorza” Tomasz Limon oraz Zastępca Prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw — Zbigniew Stencla.

Splendoru impre­zie nada­ła obec­ność Pana Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds. Przedsiębiorczości i ochro­ny kli­ma­tu – Piotra  Borawskiego oraz odczy­ta­nie listu z ramie­nia Urzędu Miasta Gdyni.

Fotorelacja Maciej Kosycarz | KOSYCARZ FOTO PRESS / Anna Rezulak KFP oraz Ekspress Biznesu.

[easy_image_gallery gallery=“853”]