Nieodpłatne mediacje dla przedsiębiorców — Mediatorzy Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku zgłaszają gotowość do mediacji online

Nieodpłatne mediacje dla przedsiębiorców — Mediatorzy Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku zgłaszają gotowość do mediacji online

Oferta jest skie­ro­wa­na do firm, któ­re w związ­ku z sytu­acją zagro­że­nia koro­na­wi­ru­sem zna­la­zły się w trud­nym poło­że­niu.

Rozwiązania praw­ne wpro­wa­dzo­ne w związ­ku z zagro­że­niem epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa mają wpływ na wszyst­kie dzie­dzi­ny życia, w tym dzia­łal­ność przed­się­bior­ców. Każdy z nich wie, że zbyt dłu­go trwa­ją­cy spór nega­tyw­nie
oddzia­łu­je na kon­dy­cję i finan­se fir­my. Tymczasem media­cja pozwa­la zmi­ni­ma­li­zo­wać te zagro­że­nia i w krót­szym cza­sie osią­gnąć poro­zu­mie­nie. Jednocześnie postę­po­wa­nie media­cyj­ne umoż­li­wia zacho­wa­nie dobrych rela­cji i kon­tak­tów mię­dzy stro­na­mi, utrzy­ma­nie dobre­go imie­nia fir­my, dia­log oraz szyb­sze i sku­tecz­niej­sze roz­wią­za­nie spo­ru.

- Są spra­wy i spo­ry, któ­re nie powin­ny cze­kać. Ograniczona pra­ca sądów unie­moż­li­wia ich zała­twie­nie. Rozumiemy zagro­że­nia jakie może spo­wo­do­wać prze­dłu­ża­ją­cy się kon­flikt. Dlatego zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z media­cji – pod­kre­śla Magdalena Dittmer, Mediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, koor­dy­nu­ją­ca pro­jekt ‘media­cje onli­ne’.

Z ini­cja­ty­wą wystą­pi­ła Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, któ­ra wraz z Pracodawcami Pomorza pro­wa­dzi Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji. Jego utwo­rze­nie jest kon­se­kwen­cją wspie­ra­nia i pro­wa­dze­nia przez Izbę, od jej powsta­nia w 2008 r., dzia­łań na rzecz wspie­ra­nia polu­bow­nych metod roz­wią­zy­wa­nia spo­rów i pro­wa­dze­nie media­cji gospo­dar­czych.

Mediacje pro­wa­dzić będą doświad­cze­ni spe­cja­li­ści. Cały pro­ces wspar­cia będzie odby­wał się zdal­nie, a spo­tka­nia będą orga­ni­zo­wa­ne przez elek­tro­nicz­ne środ­ki prze­ka­zu, z uwzględ­nie­niem wszel­kich zasad media­cji — w tym pouf­no­ści.

- Każdemu zain­te­re­so­wa­ne­mu przed­się­bior­cy pro­po­nu­je­my nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą roz­mo­wę. Chętnie odpo­wie­my na wszyst­kie pyta­nia doty­czą­ce media­cji i poten­cjal­nych korzy­ści — doda­je Magdalena Dittmer.

Lista media­to­rów bio­rą­cych udział w pro­jek­cie:

Magda Bellwon Aneta Frankowska Katarzyna Stryjek
Magdalena Dittmer Andrzej Fortuna Ryszard Trykosko
Katarzyna Dobrowolska Barbara Matysiak Dariusz Wilczewski

 

Przedsiębiorcy zain­te­re­so­wa­ni sko­rzy­sta­niem z bez­płat­nej usłu­gi media­cji onli­ne mogą do 10 maja 2020 roku zgła­szać się w nastę­pu­ją­ce spo­so­by: