Newsletter

Jeśli chce Pani/Pan otrzy­my­wać wia­do­mo­ści o ofer­tach han­dlo­wych człon­ków, wyda­rze­niach i  wie­dzieć o wszyst­kim, co jest zwią­za­ne z dzia­łal­no­ścią Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza i gospo­dar­ki regio­nu, zachę­ca­my do zapi­sa­nia się do nasze­go new­slet­te­ra. Rejestracja prze­pro­wa­dza­na jest w dwóch kro­kach:

- pierw­szy to wypeł­nie­nie pro­ste­go for­mu­la­rza, któ­ry znaj­dą Państwo poni­żej,

- dru­gi to klik­nię­cie w link prze­sła­ny na wska­za­ny przez Państwa w for­mu­la­rzu adres e-mail, któ­re to klik­nię­cie będzie sta­no­wić potwier­dze­nie chęć otrzy­my­wa­nia wia­do­mo­ści w ramach nasze­go new­slet­te­ra.

Wypełnienie i wysła­nie for­mu­la­rza oraz wyko­na­nie dru­gie­go kro­ku jest w peł­ni dobro­wol­ne i sta­no­wi udzie­le­nie na rzecz Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza z sie­dzi­bą w Gdańsku (80–244) przy al. Grunwaldzkiej 82 zgo­dy na prze­twa­rza­nie (z wyjąt­kiem udo­stęp­nie­nia) poda­nych przez Panią/Pana w for­mu­la­rzu poni­żej danych oso­bo­wych (tj. imie­nia i nazwi­ska, adre­su e-mail, oraz infor­ma­cji o przy­na­leż­no­ści do Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza), w celu prze­sy­ła­nia do Pani/Pana new­slet­te­ra zawie­ra­ją­ce­go infor­ma­cje han­dlo­we, mate­ria­ły rekla­mo­we, infor­ma­cje o wyda­rze­niach orga­ni­zo­wa­nych lub współ­or­ga­ni­zo­wa­nych przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza oraz infor­ma­cje o dzia­łal­no­ści Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, dro­gą elek­tro­nicz­ną na poda­ny w for­mu­la­rzu adres e-mail. Zgoda obo­wią­zu­je do momen­tu jej cof­nię­cia.Wyrażoną zgo­dę może Pani/Pan w każ­dej chwi­li cof­nąć. Aby wyco­fać zgo­dę nale­ży napi­sać rezy­gna­cję z otrzy­my­wa­nia Newslettera Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na poni­żej poda­ny adres: biuro@rigp.pl lub tele­fo­nicz­nie tel. +48 58 305 23 25 kom. +48 512 273 888