Największe wydarzenie <span class=CSR na Pomorzu: 9 Forum Inicjowania Rozwoju — “JAK? BYĆ I DZIAŁAĆ RAZEM”" />

Największe wydarzenie CSR na Pomorzu: 9 Forum Inicjowania Rozwoju — “JAK? BYĆ I DZIAŁAĆ RAZEM

Regionalna Izba Gospodarcza w imie­niu UP Foundation Fundacja Inicjowania Rozwoju, ser­decz­nie zapra­sza do udzia­łu w 9 Forum Inicjowania Rozwoju – naj­więk­sze­go wyda­rze­nia CSR na Pomorzu, któ­re­go mamy przy­jem­ność być Partnerem. 


Wydarzenie odbę­dzie
24 listo­pa­da 2020. W tym roku Forum będzie mia­ło cha­rak­ter wyda­rze­nia onli­ne. 

Gośćmi spe­cjal­ny­mi wyda­rze­nia będą m.in. dr hab. Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich VII Kadencji oraz Pan Kamil Wyszkowski — Prezes UN Global Compact Network Poland. 

Jak co roku mogą Państwo liczyć na boga­ty pro­gram kon­fe­ren­cyj­ny, sze­reg inspi­ra­cji, wymia­nę dobrych prak­tyk, networ­king oraz otwar­tą atmos­fe­rę, któ­re wspól­nie z nami będą two­rzyć nasi wie­lo­let­ni part­ne­rzy i patro­ni, m.in. : Polpharma, LPP, Farm Frites Poland, Scalac, UN GLOBAL COMPACT NETWORK POLAND, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Kampania 17 Celów, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Urząd Miasta Gdańska, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Pracodawcy Pomorza, , Express Biznesu, PeRspective CSR, Black Belt, GoodSpace Coworking, 2Pi Group. 

 

Więcej infor­ma­cji oraz Agenda wyda­rze­nia — SPRAWDŹ


REJESTRACJA

 

UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Serdecznie zapra­sza­my!