Mediacja — Dobre rozwiązanie dla biznesu i sądownictwa

Mediacja — Dobre rozwiązanie dla biznesu i sądownictwa

Mamy zaszczyt zapro­sić Państwa na wyda­rze­nie, któ­re­go jeste­śmy współ­or­ga­ni­za­to­rem wraz z Pomorskie Centrum Arbitrażu oraz Partnerami Merytorycznymi: Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Sądem Okręgowym w Gdańsku  — deba­ta pt.: MEDIACJADOBRE ROZWIĄZANIE DLA BIZNESU I SĄDOWNICTWA.”


Wydarzenie skła­dać się będzie z dwóch głów­nych czę­ści:

Część I — “MEDIACJA NA ETAPIE POSTĘPOWANIA KARNEGO PRZYGOTOWAWCZEGO, W TYMSPRAWACH GOSPODARCZYCH.”

Część II — “MEDIACJASPOJRZENIE MIĘDZYNARODOWE.”

 

Termin i miej­sce

Panel odbę­dzie się dnia 17 paź­dzier­ni­ka 2019 r. w Auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku, w godz. 09:00–16:00.

 

Zapoznać się ze szcze­gó­ło­wą agen­dą oraz zare­je­stro­wać się na wyda­rze­nie moż­na TUTAJ.
Dodatkowo zachę­ca­my do obser­wo­wa­nia nasze­go wyda­rze­nia na Facebook’u.

UWAGA! Wstęp jest bez­płat­ny. Liczba miejsc jest ogra­ni­czo­na!