Marszałek Struk o wyzwaniach samorządu gospodarczego

Marszałek Struk o wyzwaniach samorządu gospodarczego

Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk był gościem spo­tka­nia zor­ga­ni­zo­wa­ne­go w sie­dzi­bie Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza. 8 maja roz­ma­wia­no mię­dzy inny­mi na temat dzia­łal­no­ści Izby, jej pro­jek­tów i wyzwa­niach, jakie sta­wia­ją przed samo­rzą­dem gospo­dar­czym unij­ne środ­ki.

Otwierając spo­tka­nie pre­zes RIGP, Sławomir Halbryt, przy­bli­żył  cele i funk­cjo­no­wa­nie Izby jako samo­rzą­du gospo­dar­cze­go. Podczas pre­zen­ta­cji przed­sta­wio­no 6 roz­wi­ja­ją­cych się i per­spek­ty­wicz­nych pro­gra­mów Izby, mię­dzy inny­mi pro­jekt szkol­nic­twa zawo­do­we­go, któ­ry umoż­li­wia zdol­nym uczniom uzy­skać indek­sy do uczel­ni wyż­szych.

Opisano tak­że pro­jekt Klastra Wodorowego, któ­ry jako jedy­ne w kra­ju przed­się­wzię­cie sta­wia woje­wódz­two pomor­skie ramię w ramię z wodo­ro­wy­mi poten­ta­ta­mi z całe­go świa­ta. Inteligentna inwen­ta­ry­za­cja zaso­bów jest nie­zwy­kle istot­na z punk­tu radze­nia sobie z wyko­rzy­sta­niem i eks­plo­ata­cją wodo­ru. Zarząd Izby zda­jąc sobie spra­wę z poten­cja­łu pro­jek­tu za istot­ne sta­wia jego wspar­cie i pręż­ny roz­wój.

Marszałek Mieczysław Struk wspo­mi­nał o wyzwa­niach, jakie sto­ją przed pod­mio­ta­mi taki­mi, jak Izba Gospodarcza Pomorza. Podkreślił ich istot­ną rolę w budo­wa­niu rela­cji biz­nes-samo­rząd, roz­wią­zy­wa­nia spo­rów poza sąda­mi, a tak­że wspar­cia mło­dzie­ży z poten­cja­łem.

W dys­ku­sji wzię­li udział tak­że dyrek­to­rzy urzę­du mar­szał­kow­skie­go, człon­ko­wie oraz Zarząd RIGP.