Online spotkanie Klubu Link (27.04.2020 r.)

Online spotkanie Klubu Link (27.04.2020 r.)

 

Zapraszamy na spo­tka­nie Klubu Link, gdzie po raz pierw­szy RIGP wystą­pi w roli Lidera Inteligentnej Specjalizacji Pomorza w zakre­sie Technologii eko­efek­tyw­nych w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie.

Tematem nasze­go spo­tka­nia będzie: “Wyższa efek­tyw­ność pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych odpo­wie­dzią na wyj­ście z kry­zy­su COVID 19”

Spotkanie odbę­dzie się w for­mie webi­na­ru z sesją pytań i odpo­wie­dzi 27 kwiet­nia 2020 r. o godzi­nie 12:00 na plat­for­mie do wide­okon­fe­ren­cji. Link do wyda­rze­nia na zoo­mie prze­śle­my Państwu na poda­ny adres e-mail.

▶ Rejestracja na wyda­rze­nie

 

Poruszymy nastę­pu­ją­ce kwe­stie:

· Jak pogo­dzić ocze­ki­wa­nia ryn­ku z wyzwa­nia­mi obec­nej sytu­acji?

· Jak sku­tecz­nie opty­ma­li­zo­wać pro­duk­cję w sek­to­rze MŚP?

· Jak dosto­so­wać kon­cep­cję Industry 4.0 do sek­to­ra MŚP?

 

Zaproszeni goście to wybit­ni eks­per­ci:

➤ Michał Świątek, CEE Expert EFESO Consulting

➤ Dr inż. Artur Maciaszczyk, Principal & International Expert EFESO Consulting

Zapraszamy!

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020