ODWOŁANE! Marcowe spotkanie Klubu Link

ODWOŁANE! Marcowe spotkanie Klubu Link

UWAGA!

Ze wzglę­du na aktu­al­ną sytu­ację spo­wo­do­wa­ną roz­prze­strze­nia­niem się koro­na­wi­ru­sa (COVID-19) w Polsce, uwzględ­nia­jąc reko­men­da­cje Generalnego Inspektora Sanitarnego, z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że jeste­śmy zmu­sze­ni do odwo­ła­nia Spotkania Klubu Link zapla­no­wa­ne­go na 18 mar­ca.


Zapraszamy na spo­tka­nie Klubu Link, gdzie po raz pierw­szy RIGP wystą­pi w roli Lidera Inteligentnej Specjalizacji Pomorza w zakre­sie Technologii eko­efek­tyw­nych w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie.

Marcową edy­cję popro­wa­dzi­my pod hasłem: „W dro­dze do dosko­na­ło­ści – Poprawa efek­tyw­no­ści pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych w MŚP”

Spotkanie odbę­dzie się 18 Marca 2020 r. o godzi­nie 18:00 w Restauracji Majolika (bud. Willi Uphagena) przy ul. Uphagena 23.

▶ Rejestracja na wyda­rze­nie

 

Poruszymy nastę­pu­ją­ce kwe­stie:

· Jak sku­tecz­nie opty­ma­li­zo­wać pro­duk­cję w sek­to­rze MŚP?

· W jaki spo­sób zasto­so­wać tech­no­lo­gię IIoT (Industrial Internet of Things) by pod­nieść efek­tyw­ność

· VR w szko­le­niach — moż­li­wość szko­le­nia bez uży­cia real­nych maszyn

· Asystent AR

 

Zaproszeni goście to wybit­ni eks­per­ci:

➤ Michał Świątek, CEE Expert EFESO Consulting

➤ Marek Liban, Współzałożyciel Delivr Poland

Po czę­ści ofi­cjal­nej, tra­dy­cyj­nie zapra­sza­my do roz­mów kulu­aro­wych oraz networ­kin­gu.

Zachęcamy do obej­rze­nia krót­kiej ZAPOWIEDZI naszych nie­za­leż­nych kon­sul­tan­tów-pasjo­na­tów inno­wa­cyj­ne­go podej­ścia do tema­ty­ki pod­no­sze­nia efek­tyw­no­ści firm pro­duk­cyj­nych i usłu­go­wych.

Zapraszamy!

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020