Lotos stawia na wodór

Lotos stawia na wodór

Grupa LOTOS wes­prze kon­fe­ren­cję wodo­ro­wą PCHET2020, orga­ni­zo­wa­ną przez Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych jako Partner Strategiczny. Gdański kon­cern już 3 rok z rzę­du będzie spon­so­rem wyda­rze­nia.

 

III edy­cja kon­fe­ren­cji PCHET, któ­rą otwo­rzy Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, odbę­dzie się 28 i 29 wrze­śnia 2020 roku, w zmie­nio­nej for­mu­le onli­ne.

 

Będzie to mul­ti­dy­scy­pli­nar­ne wyda­rze­nie o mię­dzy­na­ro­do­wym cha­rak­te­rze z ponad 30 pre­le­gen­ta­mi z kra­ju i ze świa­ta. Nowa for­mu­ła wyda­rze­nia umoż­li­wi udział w wir­tu­al­nych pre­lek­cjach z eks­per­ta­mi z Komisji Europejskiej, Hydrogen Europe oraz orga­ni­za­cja­mi zrze­sza­ją­cy­mi prze­mysł w Europie. Pozwoli rów­nież na wymia­nę doświad­czeń z przed­sta­wi­cie­la­mi wio­dą­cych firm, na dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cym się i inno­wa­cyj­nym ryn­ku

 

Celem kon­fe­ren­cji jest już nie tyl­ko popu­la­ry­za­cja wyko­rzy­sta­nia tech­no­lo­gii wodo­ro­wych w Polsce, lecz przede wszyst­kim prze­pro­wa­dze­nie eks­perc­kich dys­ku­sji nad wizją oraz stra­te­gia­mi wdra­ża­nia tech­no­lo­gii wodo­ro­wych do gospo­dar­ki. Liczymy tak­że, że uda nam się̨ w spo­sób przy­stęp­ny dla wszyst­kich, omó­wić zasto­so­wa­nie H2 w gospo­dar­stwach domo­wych, jego zale­ty jako alter­na­tyw­ne­go pali­wa czy nośni­ka ener­gii.

 

Zeszłoroczna edy­cja zgro­ma­dzi­ła pra­wie 300 uczest­ni­ków repre­zen­tu­ją­cych bar­dzo sze­ro­kie i róż­no­rod­ne śro­do­wi­sko gospo­dar­cze, nauko­wo-badaw­cze i admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej. W tym roku licz­ba uczest­ni­ków prze­kro­czy­ła już 400 osób.

 

Rejestracja na wyda­rze­nie jest bez­płat­na i potrwa do 28 wrze­śnia — KLIKNIJ, aby zare­je­stro­wać się.