Lokalne Forum Międzysektorowe w Lęborku

Lokalne Forum Międzysektorowe w Lęborku

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION wspól­nie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Miastem Lębork, Farm Frites Poland S.A. oraz Stowarzyszeniem EDUQ ser­decz­nie zapra­sza na Lokalne Forum Międzysektorowe w Lęborku.

Wydarzenie odbę­dzie się już 8 wrze­śnia w BAZA Klub Osiedlowy w Lęborku, od 13:00.

Tematem prze­wod­nim będzie “Społeczna odpo­wie­dzial­ność biz­ne­su w nie­pew­nych cza­sach”.

Podczas spo­tka­nia będzie­my mogli posłu­chać dys­ku­sji Ewy Sowińskiej – Partnerki ESO Audit i zastęp­czy­ni Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z Dorotą Markiewicz-Kubik- dyrek­tor­ką ds. HR i Zaangażowania Społecznego Farm Frites Poland.

Porozmawiamy o empa­tii i ryzy­ku – etycz­nym zarzą­dza­niu zwłasz­cza w trud­nych, nie­pew­nych cza­sach, któ­re dla nas wszyst­kich są odczu­wal­ne.

Swoimi doświad­cze­nia­mi podzie­li się rów­nież Alina Kotkiewicz ze Stowarzyszenia EDUQ w kon­tek­ście zaan­ga­żo­wa­nia spo­łecz­ne­go lokal­nych przed­się­bior­ców w cza­sie pan­de­mii.

Planujemy rów­nież część kre­atyw­ną  warsz­ta­to­wą spo­tka­nia, któ­rą popro­wa­dzi Agnieszka Mróz. Zapozna ona uczest­ni­ków i uczest­nicz­ki spo­tka­nia  z narzę­dzia­mi servi­ce design, wspól­nie wypra­co­wu­jąc zało­że­nia poten­cjal­nych pro­jek­tów odpo­wia­da­ją­cych na wyzwa­nia lębor­skiej spo­łecz­no­ści lokal­nej.

W pro­gra­mie nie zabrak­nie tak­że ele­men­tów sie­cio­wa­nia i networ­kin­gu oraz dobre­go cate­rin­gu przy­go­to­wa­ne­go przez lokal­ne przed­się­bior­stwo spo­łecz­ne.

Organizatorzy spo­tka­nia i part­ne­rzy ser­decz­nie zapra­sza­ją wszyst­kich ludzi wraż­li­wych i otwar­tych na wspól­ne budo­wa­nie odpo­wie­dzial­no­ści spo­łecz­nej.

Wydarzenie jest bez­płat­ne.

Organizatorzy pro­szą o potwier­dze­nie przy­by­cia na maila: koordynator@upfoundation.pl (ze wzglę­du na ogra­ni­cze­nia sani­tar­ne, limit miejsc jest ogra­ni­czo­ny).

Program wyda­rze­nia 

 

Do zoba­cze­nia!