<span class=LIVE: Prawa wyłączne na znaki towarowe i wzory przemysłowe za granicą – patent na sukces" />

LIVE: Prawa wyłączne na znaki towarowe i wzory przemysłowe za granicą – patent na sukces

Webinarium ma za zada­nie przy­bli­żyć słu­cha­czom temat wzo­rów prze­my­sło­wych i zna­ków towa­ro­wych oraz odpo­wie­dzieć na pyta­nia dot. ich sku­tecz­nej ochro­ny na kon­ku­ren­cyj­nych ryn­kach. Uczestnicy uzy­ska­ją uni­kal­ną i prak­tycz­ną wie­dzę dot. budo­wa­nia stra­te­gii ochro­ny, jak i wska­zów­ki doty­czą­ce pro­ce­dur ochron­nych – kra­jo­wej, regio­nal­nej i mię­dzy­na­ro­do­wej.

Coraz wię­cej pod­mio­tów dzia­ła­ją­cych na ryn­ku rozu­mie, że ochro­na mar­ki – już od pierw­szych mie­się­cy jej funk­cjo­no­wa­nia na ryn­ku – to nie tyl­ko zapo­bie­gli­wość, ale tak­że dobra inwe­sty­cja na przy­szłość. Jak naj­sku­tecz­niej ochro­nić toż­sa­mość mar­ki w Europie, Azji i Ameryce? O tym, pod­czas naj­bliż­sze­go klu­bu eks­por­te­ra.

W gro­nie eks­perc­kim:
Beata Witkowska — Konsultant i dorad­ca praw­ny wie­lu pol­skich, nie­miec­kich i mię­dzy­na­ro­do­wych firm i osób fizycz­nych. Właścicielka Witkowska Law — fir­my spe­cja­li­zu­ją­cej się w poma­ga­niu przed­się­bior­com w roz­sze­rza­niu ich dzia­łal­no­ści na inne ryn­ki oraz w nawią­zy­wa­niu i fina­li­zo­wa­niu dzia­łal­no­ści mię­dzy­na­ro­do­wej. Trenerka i wykła­dow­ca, pro­wa­dzą­ca szko­le­nia z zakre­su: pra­wa pra­cy, mię­dzy­na­ro­do­we­go han­dlu, ochro­ny danych, przy­go­to­wa­nia przed­się­bior­ców do eks­por­tu, w tym dzia­ła­nia mar­ke­tin­go­we.

Dominika Czechowska — Prezes Zarządu Design and Business Sp. z o.o., wykła­dow­ca oraz Menedżer Kierunku Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, dorad­ca biz­ne­so­wy Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, autor mery­to­rycz­ny pro­jek­tów dorad­czo-edu­ka­cyj­nych, dok­to­rant­ka Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2009 roku zaj­mu­je się wspar­ciem dorad­czo-men­to­rin­go­wym w obsza­rze zarzą­dza­nia, stra­te­gii biz­ne­so­wych oraz roz­wo­ju eks­por­tu. W dotych­cza­so­wej karie­rze zawo­do­wej Dyrektor ds. sprze­da­ży i mar­ke­tin­gu, Dyrektor Zarządzający.

Michał Baumert — licen­cjo­no­wa­ny praw­nik w sta­nie Illinois spe­cja­li­zu­ją­cy się w pra­wie kor­po­ra­cyj­nym i ochro­ny wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej. Ukończył stu­dia praw­ni­cze na Uniwersytecie Georga Waszyngtona w Waszyngtonie oraz stu­dia infor­ma­tycz­ne na Uniwersytecie Roosevelta w Chicago. Na co dzień pra­cu­je w Amerykańskiej kan­ce­la­rii praw­ni­czej Barnes & Thornburg, któ­ra udzie­la porad praw­nych i repre­zen­tu­je klien­tów Amerykańskich i mię­dzy­na­ro­do­wych w Stanach Zjednoczonych. Urodził i wycho­wał się w Gdańsku.


Klub zakoń­czy się sesją Q&A.

 

Gdzie i kie­dy:

Klub esk­por­te­ra w for­mu­le ONLINE roz­pocz­nie się 22 wrze­śnia 2020 r . o godzi­nie 13.00.
Udział w webi­na­rium jest bez­płat­ny. Obowiązuje reje­stra­cja.
Bezpośredni link do wyda­rze­nia zosta­nie udo­stęp­nio­ny zare­je­stro­wa­nym uczest­ni­kom na wska­za­ny w for­mu­la­rzu adres e-mail.

 

- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY -